Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (3.31-3.45)


τὰν μεθέπων ἴδε καὶ κείναν χθόνα [στρ. γ]
πνοιαῖς ὄπιθεν Βορέα
ψυχροῦ· τόθι δένδρεα θάμβαινε σταθείς.
τῶν νιν γλυκὺς ἵμερος ἔσχεν
δωδεκάγναμπτον περὶ τέρμα δρόμου
ἵππων φυτεῦσαι. καί νυν ἐς ταύταν ἑορ-
τὰν ἵλαος ἀντιθέοισιν νίσεται
35σὺν βαθυζώνοιο διδύμοις παισὶ Λήδας.

τοῖς γὰρ ἐπέτραπεν Οὔλυμπόνδ᾽ ἰὼν [ἀντ. γ]
θαητὸν ἀγῶνα νέμειν
ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς πέρι καὶ ῥιμφαρμάτου
διφρηλασίας. ἐμὲ δ᾽ ὦν πᾳ
θυμὸς ὀτρύνει φάμεν Ἐμμενίδαις
Θήρωνί τ᾽ ἐλθεῖν κῦδος εὐίππων διδόν-
των Τυνδαριδᾶν, ὅτι πλείσταισι βροτῶν
40ξεινίαις αὐτοὺς ἐποίχονται τραπέζαις,

εὐσεβεῖ γνώμᾳ φυλάσσοντες μακάρων τελετάς. [ἐπῳδ. γ]
εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ
χρυσὸς αἰδοιέστατος,
νῦν δὲ πρὸς ἐσχατιὰν
Θήρων ἀρεταῖσιν ἱκάνων ἅπτεται
οἴκοθεν Ἡρακλέος
σταλᾶν. τὸ πόρσω δ᾽ ἐστὶ σοφοῖς ἄβατον
45κἀσόφοις. οὔ νιν διώξω· κεινὸς εἴην.


Αυτήν κυνηγώντας είδε και την ώρα εκείνη, [στρ. γ]
που είναι πιο πέρα απ᾽ του βοριά
τις ψυχρές πνοές. Εστάθη εκεί και θαύμαζε τα δέντρα·
και γλυκός τότε τον κυρίεψε πόθος να τα φυτέψει
ολόγυρα στο τέρμα που δώδεκα φορές γύρω του
στρέφουν τ᾽ άτια. Και τώρα σε τούτη τη γιορτή
μαζί με τους ισόθεους έρχεται
35τους δίδυμους γιους της βαθύζωνης Λήδας.

Γιατί, όταν για τον Όλυμπο κινούσε, σ᾽ αυτούς [αντ. γ]
ανέθεσε να κυβερνούν τούτον τον αξιοθέατο αγώνα,
για των αθλητών την αντρειοσύνη και των γοργών αρμάτων
τη διφρηλασία. Και μένα η καρδιά με παροτρύνει να διαλαλήσω
τώρα πως η δόξα
στον Θήρωνα ήρθε και στους Εμμενίδες
από τους Τυνδαρίδες, τους άξιους ιππείς,
γιατί απ᾽ όλους τους θνητούς
40άλλοι δεν τους δεχτήκαν σε πιο φιλόξενα τραπέζια,

κι ακόμα μ᾽ αίσθημα ευλάβειας τηρούν των μακαρίων [επωδ. γ]
θεών τις τελετές.
Κι αν άριστο είναι το νερό, και μες στους θησαυρούς
πολυτιμώτατο αν είναι το χρυσάφι,
τώρα το ακρότατο άγγιξε σημείο
ο Θήρων με τα κατορθώματά του
κι απ᾽ το σπίτι του έφτασε ως τις Ηράκλειες
στήλες. Το πέρα απ᾽ αυτές για τους σοφούς
45και για τους άσοφους απρόσιτο είναι. Δεν πρόκειται λοιπόν κι εγώ
να το γυρέψω· κούφιος θε να ᾽μουν.