Σύνταγμα της Ελλάδος κατά την Β΄ Αναθεωρητικήν Βουλήν (1911), άρθρο 107: «Επίσημος γλώσσα του Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται το πολίτευμα και της ελληνικής νομοθεσίας τα κείμενα·πάσα προς παραφθοράν ταύτης επέμβασις απαγορεύεται».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύνταγμα του 1911 βλ.:

α) Ν. Κ. Αλιβιζάτος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο συνταγματικός εκσυγχρονισμός της χώρας, στο Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, επιμ. Γ. Θ. Μαυρογορδάτος & Χ. Χατζηιωσήφ, 33-43. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.
και
β) Κ. Σβολόπουλος, Η Β΄ Αναθεωρητική Βουλή, η αναθεώρηση του Συντάγματος και το έργο της κυβέρνησης Βενιζέλου, στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1881 ως 1913, τ. ΙΔ΄, 274-278. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1977.