Η εικόνα προέρχεται από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως 1881, ΙΓ΄τόμ., 459. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1977.
© Γεννάδειος Βιβλιοθήκη