Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 1999, 251, εικ. 201.
© Εθνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα