Η εικόνα προέρχεται από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Νεώτερος Ελληνισμός από 1833 ως1881, ΙΓ΄τόμ., 497. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1977.
© Εθνικό Ιστορικό Μουσείο