Ο όχλος είναι παντού όχλος. Εάν δεν έχωμεν το δικαίωμα της τυραννικής προσταγής ‘ούτω θέλω λαλείς’, έχομεν εξ άπαντος το δικαίωμα της αδελφικής συμβουλής ‘ούτω πρέπει να λαλώμεν’

Οι λόγιοι άνδρες του έθνους είναι φυσικά οι νομοθέται της γλώσσης την οποίαν λαλεί το έθνος’ αλλ’ είναι (πάλιν το λέγω) νομοθέται δημοκρατικού πράγματος.

Αδαμάντιος Κοραής, 1815