Πατριάρχαι, Αρχιερείς, Ηγεμόνες, Άρχοντες, Κληρικοί, Γραμματικοί, και αυτοί οι μεταξύ ομογενών ελευθερίου ευμοιρήσαντες αγωγής Εμπορικοί.

Παναγιώτης Κοδρικάς, 1818