Η τάξις ή η αταξία της γλώσσης προοέρχεται από την τάξιν ή αταξίαν των εννοιών. Αν η γραμματική πρέπει να κανονίζηται από το απαίδευτον μέρος του έθνους, και η Λογική λοιπόν ωσαύτως πρέπει να έχει τους αυτούς κανόνας.

Κωνσταντίνος Οικονόμος, 1817