Ρ. Σταυρίδη-Πατρικίου, Η ιστορία του γλωσσικού ζητήματος
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_d2/d_2_thema.htm

Πέτρος Διατσέντος: Το γλωσσικό ζήτημα