Το ημέτερον γένος εξέπεσεν και ουδέ καν αναθυμάται την προκοπήν οπού είχαν οι προγονοί μας

Νικόλαος Σοφιανός, 16ος αιώνας