Αλβανοί, Βλάχοι, Βούλγαροι, Αλλόγλωσσοι χαρήτε
κι ετοιμασθήτε όλοι σας, Ρωμαίοι να γεννήτε,
Βαρβαρικήν αφήνοντες γλώσσαν φωνήν και ήθη…

Κωνσταντακοπούλου, Α. 1988. Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850). Το τετράγλωσσο Λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Ιωάννινα.