Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: δίδω
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
δίδω [δíδo] -ομαι Ρ αόρ. έδωσα, απαρέμφ. δώσει, παθ. αόρ. δόθηκα, απαρέμφ. δοθεί : (λόγ.) δίνω. || (παθ., μαθημ.): Δίδεται σημείο εκτός ευθείας. Δίδονται οι δύο πλευρές και ζητείται η τρίτη.

[λόγ. < ελνστ. δίδω (αρχ. δίδωμι)]

[Λεξικό Κριαρά]
δίδω· διδώ· δίνω· δούδω· ?εδίδω· γ´ πληθ. παρατ. εδούσαν· αόρ. (ε)δόθην — (ε)δόθηκα· (έ)δωκα — (ή)δωκα· έδωσα — ήδωσα· μτχ. παρκ. δομένος· δοσμένος.
 • I. Ενεργ.
  • Α´ Μτβ.
   • 1) (Με αντικ. που δηλώνει πρόσωπο ή πράγμα) δίνω στο χέρι, δίνω:
    • (Ιμπ. 536), (Ερωφ. Β´ 493), (Μαχ. 9437
    • (με σύστ. αντικ.):
     • δοσμό να δώσεις (Πεντ. Δευτ. ΧV 10
    • φρ. δίδω χέρι = απλώνω το χέρι μου:
     • (Πεντ. Γέν. ΧΧΧVΙΙΙ 28).
   • 2)
    • α) Παρέχω, χαρίζω:
     • ο Θεός να του δώσει ζωήν (Μαχ. 4902· Διγ. O 32
     • φρ. δίδω χάρισμαν = χαρίζω:
      • (Αχιλλ. N 1194
    • β) παρέχω (ως προίκα):
     • (Βακτ. αρχιερ. 174
    • γ) προσφέρω στο Θεό:
     • Να σφάξει βόδια εκατόν και τον θεόν να δώσει (Αιτωλ., Μύθ. 182
    • δ) αφιερώνω (στίχους ή συγγραφή):
     • (Εμμ. Τζάνε, Αφ. 14210).
   • 3) Κληροδοτώ:
    • (Ασσίζ. 26223).
   • 4)
    • α) Πληρώνω:
     • δω μας τα άσπρα όπου μας χρεωστάς (Σουμμ., Ρεμπελ. 175
     • φρ. δίδω το κοινόν χρέος = πεθαίνω:
      • (Ιστ. πατρ. 9514
    • β) τιμωρώ:
     • (Πεντ. Έξ. XXI 22).
   • 5)
    • α) Παραχωρώ (πρόσωπο για μια υπηρεσία):
     • Τρεις βάιες την εδώκασιν να είναι μετ’ εκείνην (Διγ. Z 83
    • β) παραχωρώ (από εύνοια):
     • Ευχαριστώ τους Έρωτας, καλόν άνδρα μ’ εδώκαν (Διγ. Esc. 1147.
    • γ) παραχωρώ (περιοχή):
     • αυθέντην τον εκάμασι, την Άρταν του εδώκαν (Κορων., Μπούας 5
    • δ) παραχωρώ (άντρες, στρατεύματα, πλοία, κλπ., για ένα έργο):
     • Τριακοσίους Σαρακηνούς … έδωκεν να φυλάττωσιν τριγύροθεν τες πόρτες (Διγ. Z 88).
   • 6)
    • α) Παραδίδω (πρόσωπο ή την ψυχή μου στη διάκριση προσώπου ή φαινομένου):
     • Για να με δώσεις τση φωτιάς, ήθρεφες το κορμί μου; (Θυσ. 807
     • φρ. δίδω την ψυχήν = πεθαίνω:
      • (Θρ. Κύπρ. Μ 534
    • β) παραδίδω (κατά τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων):
     • έδωκαν την περίφημη Κρήτη κι αγάπη εγίνη (Τζάνε, Κρ. πόλ. 56026).
   • 7)
    • α) (Με αντικ. συν. αφηρημένο ουσ.) παρέχω:
     • (Πανώρ. Α´ 321
     • απιλογιά της ήδωκε (Ερωτόκρ. Α´ 942
    • β) (μαθηματ.) δίνω ως εξαγόμενο:
     • εάν τα αβ´ δίδουν γη´, τα βε´ τι θέλουν δώσει; (Rechenb. 74
    • γ) φρ.
     • (1) δίνω αναπνιά, βλ. αναπνιά 1 φρ.·
     • (2) δίδω απάνου μου = βάζω απάνω μου κάπ., υποτάσσομαι σε κάπ.:
      • (Πεντ. Δευτ. ΧVΙΙ 15
     • (3) δίδω απόλυση = (προκ. για ιερέα) τελειώνω τη θεία λειτουργία:
      • (Διήγ. ωραιότ. 392
     • (4) δίδω (απο)χαιρετισμόν = (απο)χαιρετώ:
      • (Διγ. O 957), (Φαλιέρ., Ιστ. 221
     • (5) δίδω τ’ αφτιά (μου) σε κ. = προσέχω κ., προσέχω τα λόγια κάπ.:
      • (Αχέλ. 60
     • (6) δίδω βουλήν =
      • (α) συμβουλεύω:
       • (Ερωτοπ. 67
      • (β) συσκέπτομαι, συζητώ:
       • (Βεν. 81
      • (γ) αποφασίζω:
       • (Ερωτόκρ. Δ´ 243
     • (7) δίδω γνώσιν (σε κάπ. για κ.) = συνιστώ:
      • (Διγ. Άνδρ. 35417
     • (8) δίδω δαχτυλίδι = αρραβωνιάζομαι:
      • (Ερωτόκρ. Γ´ 1316
     • (9) δίδω διαλαλημόν = διακηρύσσω:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 39212
     • (10) δίδω έξω = εκδίδω, δημοσιεύω:
      • (Αχέλ. 39
     • (11) δίδω έπαινο (σε κάπ.) = επαινώ:
      • (Ερωτόκρ. Δ´ 292
     • (12) δίδω έργον = συμβάλλω, ενισχύω για κ.:
      • (Αχέλ. 845
     • (13) δίδω ερμηνείαν = καθοδηγώ:
      • (Χούμνου, Κοσμογ. 606
     • (14) δίδω ζωή στο θάνατο = θυσιάζω τη ζωή μου:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 28228
     • (15) δίδω ζωήν = σώζω:
      • (Π. Ν. Διαθ. φ. 355β, 26
     • (16) δίδω ζωήν (σε κάπ.) = προβλέπω παράταση ζωής:
      • (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 460
     • (17) δίδω θέλημα = συγκατανεύω:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 30421
     • (18) δίδω καρδίαν = εγκαρδιώνω, ενθαρρύνω:
      • (Μαχ. 6454
     • (19) δίδω σε λάμψη = δίνω στο φως, δημοσιεύω:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 13529
     • (20) δίδω λόγον =
      • (α) απολογούμαι:
       • (Αλφ. (Μπουμπ.) II 31
      • (β) ανακοινώνω:
       • (Διγ. Α 1000
      • (γ) υπόσχομαι:
       • (Στάθ. Ιντ. β´ 131
     • (21) δίδω λόγον, μιλιά, φωνήν = μιλώ:
      • (Γεωργηλ., Βελ. Λ 152), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 2774), (Απολλών. 638
     • (22) δίδω λόγον καλόν ή δυο λόγια μερωμένα = μιλώ με ευγένεια:
      • (Σπαν. O 132), (Πανώρ. Γ´ 208
     • (23) δίδω λόγον φοβερόν = δίδω αυστηρή διαταγή:
      • (Διγ. Z 1977
     • (24) δίδω όρκον = ορκίζομαι:
      • (Χρον. Μορ. P 1708
     • (25) δίδω μακάριον = μακαρίζω:
      • (Γεωργηλ., Θαν. 601
     • (26) δίδω μαρτύριον (σε κάπ.) = βασανίζω κάπ.:
      • (Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 319ν
     • (27) δίδω το μικρόν ή το μέγα μήνυμα, βλ. μήνυμα
     • (28) δίδω νίκην = νικώ:
      • (Κορων., Μπούας 121
     • (29) δίδω τη νιότη μου = θυσιάζω, σπαταλώ τη νιότη μου· (από άποψη ευρωστίας) καταρρέω:
      • (Ερωτόκρ. Α´ 121
     • (30) δίδω νώτα σε κάπ. = τρέπομαι σε φυγή μπροστά σε κάπ.:
      • (Βίος Αλ. 4149
     • (31) δίδω πάθη = τιμωρώ:
      • (Ερωτόκρ. Β´ 820
     • (32) δίδω πίστιν = εμπιστεύομαι:
      • (Χούμνου, Κοσμογ. 604
     • (33) δίδω το πλάγιασμα = συνευρίσκομαι:
      • (Πεντ. Λευιτ. XX 15
     • (34) δίδω πλέρωμα σε κ. = ανταμείβω για κ.:
      • (Πανώρ. Ε´ 402
     • (35) δίδω πλερωμή = τιμωρώ:
      • (Ζήν. Α´ 46
     • (36) δίδω πνοή = ζωογονώ:
      • (Ερωτόκρ. Β´ 48 κριτ. υπ.
     • (37) δίδω το πρόσωπό μου =
      • (α) στρέφω το προσωπό μου, κατευθύνω το βλέμμα μου:
       • (Πεντ. Λευιτ. ΧVΙΙ 10
      • (β) παρουσιάζομαι και δηλώνω τ’ όνομά μου:
       • (Τρωικά 5243
     • (38) δίδω πρόσωπο = αντιμετωπίζω (προκ. για εχθρό):
      • (Σουμμ., Ρεμπελ. 158
     • (39) δίδω στράτα σε κάπ. ή σε κ. = οδηγώ κάπ. ή κ., κατευθύνω:
      • (Χρον. Μορ. H 5226), (Πανώρ. Γ´ 468
     • (40) δίδω συμβούλιο = συγκροτώ, κάνω συμβούλιο:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 46916
     • (41) δίδω τόπον =
      • (α) παραχωρώ θέση:
       • (Ριμ. Απολλων. [481]
      • (β) παραμερίζω:
       • (Ζήν. Α´ 249-50
      • (γ) υποχωρώ:
       • (Μαχ. 25416
      • (δ) εξαφανίζομαι:
       • (Στάθ. Β´ 207
     • (42) δίδω τόπον της οργής = συγκρατώ την οργή μου:
      • (Ζήν. Β´ 199
     • (43) δίδω υποταγήν = υποτάσσομαι:
      • (Σουμμ., Ρεμπελ. 166
     • (44) δίδω χάρη = ευνοώ:
      • (Ροδολ. Α´ 491
     • (45) δίδω χέρι = βοηθώ:
      • (Μαρκάδ. 119
     • (46) δίδω το χέρι =
      • (α) συμφιλιώνομαι:
       • (Στάθ. Β´ 232
      • (β) επικυρώνω με χειραψία τη συμφωνία:
       • (Αχιλλ. L 186
     • (47) δίδω ψέγος σε κάπ. = κατηγορώ κάπ.:
      • (Πεντ. Λευιτ. ΧΧΙV 19).
   • 8)
    • α) Απονέμω (αξίωμα, τιμή, προτίμηση, κλπ.):
     • (Κορων., Μπούας 141), (Γεωργηλ., Βελ. Λ 227), (Διγ. Gr 1671), (Μαχ. 8824
    • β) φρ.
     • (1) δίδω άδικον = δεν αναγνωρίζω ότι έχει κάπ. δίκιο:
      • (Κυπρ. ερωτ. 917), (Σουμμ., Ρεμπελ. 168
     • (2) δίδω δίκαιον = απονέμω δικαιοσύνη:
      • (Ασσίζ. 2628
     • (3) δίδω καταδίκη = κατηγορώ:
      • (Πανώρ. Γ´ 184).
   • 9) Δίνω (ως σύζυγο):
    • δίδουσίν με την ρήγαιναν γυναίκα (Ιμπ. 788).
   • 10) Αποδίδω ευθύνη σε κάπ. ή σε κ.:
    • στη νιότη δώσ’ το φταίσιμο (Ερωφ. Δ´ 344· Σουμμ., Ρεμπελ. 165).
   • 11)
    • α) (Με υποκ. λ. όπως ώρα, φύση, κλπ.) επιτρέπω, παρέχω το δικαίωμα, τη δυνατότητα, την ευκαιρία:
     • (Ch. pop. 844), (Ερωτόκρ. Ε´ 1513), (Ασσίζ. 44815), (Μαχ. 142), (Πανώρ. Α´ 207
    • β) συγκατανεύω:
     • (Ελλην. νόμ. 5568
    • γ) (με υποκ. τη λ. Θεός) ευδοκώ:
     • μόνε να δώσει ο Θεός να ζήσεις (Ιστ. Βλαχ. 1231
    • δ) φρ.
     • (1) δίδω το σάλβο κουντούτον = επιτρέπω την αναχώρηση:
      • (Μαχ. 52216
     • (2) δίδω ύπνον των ομματιών μου = αφήνω να με πάρει ο ύπνος:
      • (Χίκα, Μονωδ. 69).
   • 12)
    • α) Γνωστοποιώ:
     • (Λίβ. Esc. 2926
    • β) αρθρώνω, προφέρω:
     • τ’ όνομα μόνο το γλυκύ δίχως λαλιάν εδώσα (ενν. τα χείλη) (Ερωφ. Ε´ 164
     • φρ.
      • (1) δίδω απόφαση =
       • (α) διατυπώνω γνώμη, κρίση:
        • (Πανώρ. Δ´ 309 κριτ. υπ.
       • (β) αποφασίζω:
        • (Ελλην. νόμ. 5636), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 1744
       • (γ) απολογούμαι:
        • (Νεκρ. βασιλ. 93
      • (2) δίδω κρίση, κρίσιμον =
       • (α) εκφράζω γνώμη:
        • (Ασσίζ. 1051), (Μανασσ., Ποίημ. ηθ. 812
       • (β) αποφασίζω:
        • (Χρον. Μορ. H 2419
       • (γ) βασανίζω:
        • (Ερωτόκρ. Α´ 492
      • (3) δίδω μαρτυρίαν = επιβεβαιώνω, ομολογώ:
       • (Γεωργηλ., Βελ. Λ 734), (Ερωτόκρ. Γ´ 1453
      • (4) δίδω νόβα = ειδοποιώ:
       • (Φορτουν. Δ´ 121
      • (5) δίδω όρδινο, ορδινιά, ορισμόν = εκδίδω διαταγή, διατάσσω:
       • (Βουστρ. 5219), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 52115), (Μαχ. 17217).
   • 13)
    • α) Δείχνω:
     • τιμής σημάδι κι ευγενιάς πάντα του θέλω δώσει (Ερωτόκρ. Γ´ 258
    • β) προβάλλω:
     • να μην … δώσει ξόμπλι μετά σε πολλ’ άσκημο (Ερωτόκρ. Γ´ 806
    • γ) παρουσιάζω κ. σαν κ. άλλο:
     • να δώσω τους ουρανούς σαν το σίδερο (Πεντ. Λευιτ. ΧΧVΙ 19).
   • 14) (Προκ. για αισθήματα, πόνο, κλπ.) εκδηλώνω, εκφράζω, φανερώνω:
    • του παντοδύναμου Θεού έδωκ’ ευχαριστίαν (Ιστ. Βλαχ. 208· Ψευδο-Γεωργηλ., Αλ. Κων/π. 17), (Διγ. Gr. 859), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 31616
    • φρ.
     • (1) δίδω έξω = φανερώνω:
      • (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ε´ [1179]
     • (2) δίδω δόξαν, δοξολογιάν, μεγαλότητα στον Θεό = δοξάζω, ευχαριστώ, υμνολογώ το Θεό:
      • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 1768), (Χρον. Μορ. P 99), (Πεντ. Δευτ. XXXII 3
     • (3) δίδω προσκύνημα = προσκυνώ, είμαι υποτελής:
      • (Χρον. Μορ. H 3028).
   • 15)
    • α) Προκαλώ:
     • ο θάνατος ο ζωντανός μεγάλο πόνο δίδει (Ερωτόκρ. Δ´ 353
     • φρ.
      • (1) (απρόσ.) δίδεται όφελος = προκαλείται, παρουσιάζεται ωφέλεια:
       • (Ερωτόκρ. Α´ 478
      • (2) δίδω αρχή = κάνω αρχή, αρχίζω:
       • (Σουμμ., Ρεμπελ. 180
      • (3) δίδω (τη) γνώρα = δίνω γνωριμία, γνωρίζομαι (με κάπ.):
       • (Πανώρ. Γ´ 186
    • β) δίδω κ. σε κάπ. = μεταβάλλω, μετατρέπω:
     • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 42125), (Πεντ. Δευτ. ΧΙV 25
    • γ) φρ.
     • (1) δίδω (τον) γύρον = περικυκλώνω:
      • (Χρον. Μορ. H 7005
     • (2) δίδω θάνατον = πεθαίνω:
      • (Μαχ. 6386
     • (3) δίδω θάνατον (του κορμιού μου), δίδω θάνατον (μοναχός μου), δίδω τον εδικόν μου θάνατον = αυτοκτονώ:
      • (Τζάνε, Κατάν. 441), (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 444
     • (4) δίδω το τέλος της ζωής = αυτοκτονώ:
      • (Πανώρ. Γ´ 645
     • (5) δίδω το σώμα μου εις θάνατον = ακινητώ το σώμα μου, «κάνω τον ψόφιο»:
      • (Φυσιολ. (Legr.) 1061
     • (6) δίδω θρουν, φωνήν = διαδίδω (είδηση):
      • (Δούκ. 2134), (Χρον. Τόκκων 3901
     • (7) δίδω ’λασία (= ελασία) = αρχίζω πορεία, παίρνω δρόμο:
      • (Διακρούσ. 763
     • (8) δίδω πόλεμον = πολεμώ:
      • (Χρον. σουλτ. 12019
     • (9) κάπ. δίδει βράδι = κάποιος φέρνει τη νύχτα:
      • (Πεντ. Δευτ. ΧΧVΙΙΙ 67).
   • 16) Καθιστώ:
    • (Κορων., Μπούας 49
    • να σε δώσει ο Κύριος ο Θεός σου υψηλόν ιπί όλα τα έθνη (Πεντ. Δευτ. ΧΧVΙΙΙ 1).
   • 17)
    • α) Καθορίζω (πρόσωπο ή πράγμα ή και χρόνο για εκτέλεση έργου):
     • έδωκεν εγγυτήν να έλθει εις την ημέραν να τελειώσει (Ασσίζ. 926
    • β) επιβάλλω:
     • Ήλθασιν εις τα στέφανα, καθώς το δίδ’ η τάξις (Βέλθ. 1032).
   • 18)
    • α) (Με αντικ. πρόσωπο ή πράγμα) χτυπώ, πληγώνω:
     • εύχου να μη σε δώσουσιν σαγίτες των ερώτων (Αχιλλ. L 203
     • έδωκε τον μαύρον του με το πτερνιστήριον (Διγ. Άνδρ. 35815
    • β) κάνω να ηχήσει κρουστό ή πνευστό όργανο, κρούω, παίζω:
     • εδώκασιν τας σάλπιγγας (Διγ. Z 525
     • φρ. δίδω ήχον = με τη βοήθεια οργάνου ηχώ:
      • (Αργυρ., Βάρν. Κ 440
    • γ) (με αντικ. λ. όπως κονταρέα, σπαθέα, λουμπαρδιά, κλπ.) δίνω, ρίχνω:
     • (Διγ. Άνδρ. 35911), (Αχιλλ. L 1141), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 34017
    • δ) ρίχνω:
     • να δώσω τα κορμιά σας ιπί τα κορμιά των ειδώλων σας (Πεντ. Λευιτ. ΧΧVΙ 30
     • φρ. δίδω μιά ή καμπόσες = χτυπώ ή χτυπώ επανειλημμένα:
      • (Φορτουν. Δ´ 180), (Γαδ. διήγ. 458).
  • Β´ Αμτβ.
   • 1) (Με υποκ. λ. όπως βουλή, καρδιά, νους, φρονιμάδα, κλπ.) συμβουλεύω, παρακινώ:
    • (Ιμπ. 485
    • Κατά εχθρών ορμήθηκεν, ως το ’διδε η καρδιά του (Κορων., Μπούας 84· Ερωτόκρ. Γ´ 1315).
   • 2) Ανταμείβω:
    • (Κορων., Μπούας 61).
   • 3) (Με εμπρόθ. προσδ.) χτυπώ, κάνω κ. να ηχήσει:
    • εις την πόρταν έδωκεν εκείνης της εισόδου (Λόγ. παρηγ. L 557).
   • 4)
    • α) (Με υποκ. λ. όπως βούκινο, τρομπέτα, «οι ώρες», κλπ.) ηχώ:
     • Εδώκασιν τα όργανα ένδον του καστελίου (Αχιλλ. O 306· Ιμπ. 118), (Μαχ. 36214
     • φρ. δίδουν τα τρία = χτυπά τρεις φορές το «τραπεζικόν ξύλον» (= σήμαντρο) για να καλέσει σε γεύμα τους μοναχούς:
      • (Προδρ. ΙV 166
    • β) (με υποκ. λ. όπως κονταρά, κλπ.) χτυπώ:
     • η κονταρά του Κρητικού ήδωκε στη μασέλα (Ερωτόκρ. Β´ 2013).
   • 5)
    • α) Επιτίθεμαι, χτυπώ:
     • (Ερωτόκρ. Δ´ 129
     • έκφρ. το δος και λάβε = αμοιβαία χτυπήματα, μάχη:
      • (Διγ. Esc. 34
     • φρ. δίδω και παίρνω = ανταλλάσσω χτυπήματα, πολεμώ:
      • (Προδρ. IV 193), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 2863
    • β) γκρεμίζω:
     • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 47518
    • γ) (μεταφ.) «χτυπώ», προσβάλλω:
     • (Ερωτόκρ. Γ´ 240), (Β´ 1496).
   • 6) (Με υποκ. λ. όπως ήλιος, άνεμος, κλπ.) χτυπώ· πέφτω:
    • Ο ήλιος δίδει στ’ άρματα και φέγγουσι (Ερωτόκρ. Β´ 1397· Β́ 2382).
   • 7)
    • α) Κατευθύνομαι:
     • δώσ’ μου εσύ βουλή, πε μου πού θες να δώσω (Πανώρ. Ε´ 113
    • β) ορμώ:
     • Προς τους εχθρούς εδώκασιν με ανδρειάν μεγάλην (Αχέλ. 2080
     • φρ. δίδω έξω = εγκαταλείπω την πόλη:
      • (Μαχ. 42432
    • γ) αφήνομαι, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου:
     • (Αρμούρ. 28
     • φρ. δίδω σε θάνατο = πεθαίνω:
      • (Ζήν. Β´ 1632
    • δ) (ενίοτε με το επίρρ. κάτω) πέφτω:
     • (Ερωτόκρ. Β´ 1632
     • φρ. δίδω εις τα βύθη = κατακρημνίζομαι, καταστρέφομαι:
      • (Βεντράμ., Γυν. 162
    • ε) (προκ. για θύελλα, κλπ.) ενσκήπτω:
     • (Ερωτόκρ. Β´ 1385
    • στ) (προκ. για υγρό) στάζω:
     • (Αγαπ., Γεωπον. 239).
   • 8) Είμαι στραμμένος σε κάπ. κατεύθυνση, έχω θέα προς κ.:
    • παράθυρον όπου δίδει εις την εκκλησίαν (Καλούδ., Προσκυν. πς´· Βαρούχ. 85333).
   • 9) Τρυπώ:
    • να πάρεις το τρυπητήρι και να δώσεις εις το αφτί του (Πεντ. Δευτ. ΧV 17).
 • II. Μέσ.
  • 1) Παραδίνομαι:
   • στα χέρια τως θε να δοθώ ογιά να με μοιράσουν (Τζάνε, Κρ. πόλ. 30120).
  • 2) Παραδίδω τον εαυτό μου σε κ., αφιερώνομαι, αφοσιώνομαι:
   • Στ’ άρματα μόνο εδόθηκα (Φορτουν. Δ´ 313
   • Εδόθηκε με την καρδιάν και μ’ όλην την ψυχήν της (Σουμμ., Παστ. φίδ. Δ´ [486]).
  • 3) Ορμώ:
   • θα πάγει το φουσσάτο μου σε μάχη να δοθούσι (Τζάνε, Κρ. πόλ. 57711).
  • 4) Φανερώνομαι, εκδηλώνομαι:
   • προς εσέν και προς εμέν καλόγνωμος εδόθη (Φαλιέρ., Ιστ. 170).
 • Το ουδ. της μτχ. παρκ. δο(σ)μένο(ν) = καθορισμένο (από το Θεό ή τη φύση), επιτρεπτό, καθιερωμένο:
  • είχα πολλές αγαφτικές, σαν είν’ τω νιω δοσμένο (Πανώρ. Δ´ 9· Κυπρ. ερωτ. 9327).

[αρχ. δίδωμι - μτγν. δίδω. Ο τ. δίνω στο Βλάχ. και σήμ. Ο τ. δούδω και σήμ. κρητ. Η λ. και σήμ. ιδιωμ.]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go