Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: άμεσος
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
άμεσος -η -ο [ámesos] Ε5 : που γίνεται ή που υπάρχει χωρίς να παρεμβάλλεται κτ. άλλο και κυρίως: 1. πρόσωπο, πράγμα ή ενέργεια. ANT έμμεσος: Οι άμεσοι πρόγονοι / απόγονοι / κληρονόμοι κάποιου. Πρέπει να αναφερθείς πρώτα στον άμεσο προϊστάμενό σου. Άμεση επαφή με κτ. / αναφορά σε κτ. / κατηγορία εναντίον κάποιου. Άμεση μετάδοση / επικοινωνία / εκλογή / σχέση. Άμεση φορολογία, που γίνεται με βάση τα εισοδήματα. || προσωπικός: Άμεση αντίληψη για κτ. / συμμετοχή σε κτ. Άμεση γνώση / εμπειρία. || (γραμμ.): Άμεσο αντικείμενο, που κυρίως αυτό δέχεται την ενέργεια του ρήματος. || (φιλοσ.): Άμεση γνώση, που προέρχεται αποκλειστικά από τις αισθήσεις. (λογ.) ~ συλλογισμός, που το συμπέρασμά του βγαίνει από μία μόνο κρίση. || (βιολ.): Άμεση γένεση, δημιουργία δύο τέλειων κυττάρων από διάσπαση ενός. 2. χρονικό διάστημα: Tο άμεσο μέλλον. ~ κίνδυνος. Aπαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση. Οι ενέργειες της αντιπολίτευσης προκάλεσαν την άμεση κυβερνητική αντίδραση. Yπάρχει άμεση ανάγκη για δράση. Άμεση Δράση*. άμεσα ΕΠIΡΡ στη σημ. 1: Πήρε ~ μέρος στα γεγονότα. Δωμάτιο που επικοινωνεί ~ με την αυλή. Ο άνθρωπος γνωρίζει το περιβάλλον ~ με τις αισθήσεις και έμμεσα με το νου. αμέσως* ΕΠIΡΡ.

[λόγ. < αρχ. ἄμεσος `χωρίς ενδιάμεσο΄ & σημδ. γαλλ. immédiat, direct]

[Λεξικό Γεωργακά]
άμεσος, -η (&-ος), -ο, [ámesos]
 • ① immediate, direct (ant έμμεσος):
  • άμεσο χτύπημα direct kick |
  • άμεση επικοινωνία |
  • άμεση παράδοση immediate delivery |
  • άμεσα έξοδα direct expenditures |
  • άμεσοι φόροι direct taxes (i.e. collected directly from taxpayers; ant έμμεσοι φόροι) |
  • άμεση δράση or ενέργεια immediate action |
  • άμεση εργασία direct labor |
  • άμεση παρατήρηση direct observation, άμεση σκόπευση direct laying (or pointing) |
  • άμεση συνεννόηση direct communication (by radio) |
  • άμεση υποστήριξη direct support; άμεση βολή, άμεσα πυρά direct fire |
  • άμεση διέγερση direct excitation, άμεση λήψη direct pick-up |
  • άμεση (μεταλλοεπαγωγική) σύζευξη direct coupling |
  • ο ~ σκοπός the immediate objective |
  • στην άμεση γειτονιά in the immediate vicinity |
  • άμεσο αντικείμενο ling, synt direct object (ant έμμεσο αντικείμενο) ; philos proximate object |
  • ~ συλλογισμός |
  • άμεσα δεδομένα της συνειδήσεως (αισθήματα, συναισθήματα, πάθη) |
  • άμεση έκφραση συναισθημάτων direct expression of feelings |
  • βρίσκουμε αμεσότερες δυτικές επιδράσεις και συγκεκριμένα γαλλικές |
  • άμεση αίσθηση, e.g. υποβάλλουν στον αναγνώστη την άμεση αίσθηση του χρόνου (Panagiotop) |
  • άμεση αισθητική απόλαυση |
  • άμεση αντίληψη |
  • ~ αντίχτυπος |
  • άμεση απάντηση |
  • άμεση απήχηση στην ψυχή του κοινού |
  • συναιρείται το άμεσο βίωμα με τα θησαυρίσματα της μνήμης (Papanoutsos) |
  • πρωταρχικά ή άμεσα δεδομένα (id.) |
  • κρατώ κάτι κάτω από τον άμεσο έλεγχό μου |
  • άμεση εμπειρία, e.g. μιλεί από άμεση εμπειρία, η έμπνευση πηγάζει από άμεση εμπειρία |
  • άμεσες διαπιστώσεις |
  • άμεση (προσωπική μου) εντύπωση |
  • άμεση ή έμμεση επίδραση |
  • βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με κ. |
  • το θεό δεν τον γνωρίζομε έμμεσα, αλλά με άμεση θέα (Tatakis) |
  • μια απλή και άμεση κρίση |
  • άμεσο κριτήριο |
  • έχουμε άμεσες μαρτυρίες |
  • οι αξιοπιστότερες ιστορικές πηγές είναι οι άμεσες, τα γραπτά μνημεία (Vacalop) |
  • τεκμήρια άμεσα και έμμεσα |
  • οι χριστιανικοί πληθυσμοί υπέκυψαν στον άμεσο ή έμμεσο καταναγκασμό του τουρκικού περιβάλλοντος (Vacalop) |
  • άμεση μίμηση |
  • άμεση παρουσία του Θεού |
  • άμεσο φανέρωμα του εγώ |
  • παίζουν έναν άμεσο ρόλο |
  • άμεσοι σκοποί της ζωής |
  • νοιώθουμε με άμεση σύλληψη w. intuition |
  • η άμεση συμβολή του υπήρξε περίπου μηδαμινή (Thrylos) |
  • τα άμεσα (οικονομικά, πολιτικά κλ) συμφέροντα |
  • κατά τρόπο άμεσο |
  • άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία |
  • έχω λάβει προσωπικό κι άμεσο μέρος |
  • ο λόγος αναπτύσσεται ευθύτερος και αμεσότερος, καθώς στις "Eυμενίδες" (Panagiotop) |
  • άμεση είναι από τους δασκάλους μας η αμεσότερη έκφραση του ψυχικού μας κόσμου, η γλώσσα που μιλούμε (Delmouzos) |
  • αμεσότερη ένδειξη παρέχεται από τοιχογραφία (Pallas)
 • ⓐ very or most immediate:
  • άμεση ανταπόκριση very immediate response |
  • άμεση αντεπίθεση |
  • άμεσοι στόχοι, άμεση σκοπιμότητα |
  • άμεση επιτυχία |
  • άμεση απήχηση, e.g. οι μεγάλοι μουσουργοί βρήκαν άμεση απήχηση στο καλλιεργημένο κοινό |
  • βαθιές ανθρώπινες αλήθειες είχαν άμεση απήχηση (Melas) |
  • άμεση διδακτική ωφέλεια |
  • το μορφωτικό βιβλίο έχει άμεση και έμμεση ακτινοβολία |
  • η άμεση επιδίωξη του Pήγα |
  • τα άμεσα προβλήματα που μας θέτει η ζωή |
  • η συμφιλίωση ήταν άμεση |
  • σ' αυτά βρίσκεται η άμεση πηγή της πνευματικής μας ζωής (Papantoniou) |
  • το άμεσο μέλλον the most immediate future (syn το αμέσως προσεχές μέλλον) |
  • πριν από το απώτερο μέλλον υπάρχει το άμεσο παρόν (Palaiologos) |
  • οι άμεσοι πρόγονοι, e.g. ο μύθος είχεν αναπτυχθεί και πλουτισθεί από τη φλογερή φαντασία των αμεσότερων προγόνων (Papanoutsos) |
  • ο Pήγας δεν είχε αμεσότερη ανάμιξη στη σύνταξη των υπομνημάτων του Πέτροβιτς (Vranousis) |
  • αίτημα για την άμεση αυτοδιάθεση των Kυπρίων (Christidis) |
  • η συνάντηση των νέων είχε άμεση συνέπεια τον έρωτά τους |
  • ζητεί άμεσο αντάλλαγμα |
  • κήρυγμα κι άμεση πράξη επαναστατική κ' αιματηρή ο "Θούριος" (Melas)
 • ⓑ hanging over one's head, imminent (syn επικείμενος, επικρεμάμενος):
  • υπάρχει ~ κίνδυνος, e.g. ο ~ κίνδυνος πέρασε, βρίσκομαι σε άμεσο κίνδυνο, ο ολοκληρωτισμός αποτελούσε τον πιο άμεσο κίνδυνο
 • ⓒ prompt, instant (syn γρήγορος, σύντομος):
  • άμεση επέμβαση |
  • άμεση δράση prompt action |
  • άμεσα μέτρα prompt measures implemented |
  • ο δανειστής έχει δικαίωμα ν' απαιτήσει την άμεση πληρωμή του χρέους (Christidis AK) |
  • άμεση θεραπεία instant therapy |
  • άμεση περίθαλψη |
  • ο λαός δεν θέλει προσπάθειες θεατρικές χωρίς άμεση αμοιβή (Thrylos) |
  • χτυπάτε παλαμάκια κ' έρχεται άμεση η ανταπόκριση |
  • "έφτασε" (Palaiologos)
 • ⓓ urgent (syn επείγων):
  • άμεση χρεία |
  • άμεση ανάγκη βοηθείας |
  • άμεσες ανάγκες, e.g. είναι και οι δύο αμεσότατες, επιτακτικές ανάγκες (Tsatsos) |
  • τα έργα των νεωτέρων συγγραφέων είναι πολύ πιο κατάλληλα για τις άμεσες ανάγκες (Vrettakos) |
  • στο γλωσσικό ζήτημα ο Kοραής ζήτησε να βρει μιαν άμεση επείγουσα λύση (Theotokas) |
  • προβλήματα ζητούν μια λύση άμεση
 • ② being in proximity, near, close (syn στενός, κοντινός):
  • άμεση γειτονία (or εγγύτητα) |
  • άμεση εποπτεία |
  • ~ δεσμός, e.g. διατηρούν άμεσους δεσμούς |
  • επηρεάζεσαι από τον άμεσο αυτό δεσμό μαζί του (Melas) |
  • άμεση σύνδεση με το κέντρο |
  • τα θέατρα βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από το Δήμο της έδρας τους (Varikas) |
  • άμεση επαφή close contact, e.g. ήρθα σε άμεση επαφή με τα παιδιά |
  • ο συγγραφέας έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό (Thrylos) |
  • βρίσκεται σε άμεση επαφή με τη φύση (Panagiotop) |
  • οι παρατηρήσεις του καρδιναλίου βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την ιδέα του περί Θεού (Kanellop) |
  • άμεση σχέση, e.g. το θέμα έχει άμεση σχέση με τη μελέτη μου αυτή (Delmouzos) |
  • η τεχνοτροπία του δεν έχει άμεση σχέση με την τεχνοτροπία του Φρα Aτζέλικο (Kanellop) |
  • αμεσότερη φαίνεται ότι είναι η σχέση του αγαλματίου της Δρέσδης (Despinis) |
  • τα έργα της τέχνης του λόγου βρίσκονται σε συσχετισμό άμεσο ή έμμεσο με τα καλλιτεχνήματα των άλλων τεχνών (Papatsonis) |
  • συσχετίσεις βρίσκει αμεσότερες με τα βιολογικά φαινόμενα (Lambridi) |
  • δίνουν και μιαν άμεση απεικόνιση της σύγχρονής τους ζωής (Dimaras) |
  • θεωρούσε τη Φύση αμεσότατο πρότυπο του ωραίου (Kanellop)

[fr K, PatrG ἄμεσος ← AG]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go