κειμενικός δείκτης [textual marker]

κειμενικός δείκτης [textual marker]

Βλ δείξη και >ενδείκτης<