γειτνίαση [contiguity]

γειτνίαση [contiguity]

Bλ. >μετωνυμία<

 

Πεδίο

σημασιολογία