ρήμα, μεταβατικό [transitive verb]

ρήμα, μεταβατικό [transitive verb]

Bλ. >μεταβατικότητα<

 

Πεδίο

σύνταξη