Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διδασκαλία της ελληνικής 

Παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση ηλεκτρονικού λόγου από εφήβους:ανάλυση λαθών 

 

Δημήτρης Κουτσογιάννης[1] και Δέσποινα Παπαδοπούλου[2] (2008)

Περίληψη

Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται να καταγραφεί η επίδοση μαθητών 14-16 χρόνων σε μέρος των 'βασικών' (basics) -κυρίως στη γραπτή γλωσσική τους ικανότητα- και των 'νέων βασικών' (new basics), την ικανότητα κατανόησης κειμένων, όπως προκύπτουν από την αναζήτηση κάποιας πληροφορίας μέσω μηχανών αναζήτησης. Η καταγραφή της γλωσσικής ικανότητας ελέγχεται μέσω της ανάλυσης λαθών που έγιναν κατά τη συμπλήρωση ανοιχτού τύπου ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο (1.447 ερωτηματολόγια), το οποίο απέβλεπε στην αποτίμηση των εξωσχολικών ψηφιακών πρακτικών γραμματισμού παιδιών εφηβικής ηλικίας. Η καταγραφή της ικανότητας κατανόησης νέας μορφής κειμένων ελέγχεται μέσω ερωτήματος του ίδιου ερωτηματολογίου (4.174 απαντήσεις).

Η έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα σε εφήβους που έχουν την ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη γλώσσα. Από την ανάλυση των λαθών και της επίδοσης των παιδιών στις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες που ελέγχθηκαν προκύπτει ότι: τα λάθη σε επίπεδο γραπτής γλωσσικής ικανότητας είναι σχετικά περιορισμένα· παρατηρείται αυξημένο ποσοστό λαθών σε επιμέρους κατηγορίες, όπως στον τονισμό και στην ορθογραφία· δεν υπάρχει ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες εφήβων που εξετάστηκαν (φυσικοί και μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής), καθώς η κατανομή των λαθών ανά κατηγορία ήταν παρόμοια και στους δύο πληθυσμούς, αλλά ποσοτική (οι μη φυσικοί ομιλητές κάνουν περισσότερα λάθη)· ο βαθμός της δυσκολίας που έχουν τα παιδιά στη διεκπεραίωση γλωσσικών δεξιοτήτων που εμπίπτουν στις νέες μορφές γραμματισμού είναι υψηλός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι όσο περισσότερο προχωρούμε σε πιο απαιτητικές γλωσσικές δραστηριότητες, τόσο το ποσοστό αποτυχίας μεγαλώνει.

1 Τομέας Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης.

2 Τομέας Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιούν 2010, 13:28