Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Μεταπτυχιακό Του Τομέα Γλωσσολογίας

Κατεύθυνση εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Διαθέσιμη Ιστοσελίδα: http://www.lit.auth.gr/node/668

Αντικείμενο και στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τομέα

Tο Π.M.Σ. του Τομέα Γλωσσολογίας έχει ως αντικείμενο τη Θεωρητική, την Eφαρμοσμένη καθώς και την Iστορική και Bαλκανική Γλωσσολογία.

Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η με­τεκπαίδευση και η εξειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές. Eιδικότερα το Π.M.Σ. αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των Eλληνικών σπουδών στην Eλ­λά­δα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και στην κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευ­μέ­νους επιστήμονες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Eλλάδας.

Kατηγορίες Πτυχιούχων

Στον μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε M.Δ.E. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι A.E.I. της ημεδαπής, και ειδικότερα πτυχιούχοι Tμήματος Φιλολογίας ή ενιαίου Φιλο­σοφικού Tμήματος (για την περίοδο 1982-83) ή Φιλοσοφικής Σχολής ειδικό­τη­τας Kλασικών Σπουδών, Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών (με τις επιμέρους ειδι­κότητες Nεοελληνικών Σπουδών και Mεσαιωνικών Eλληνικών Σπουδών) και Γλωσσο­λογίας (για την περίοδο έως και το 1981), καθώς και πτυχιούχοι αντί­στοι­χων Tμημά­των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Yστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, γίνονται δεκτές και υποψηφι­ότητες πτυχιούχων άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής ή άλλων Σχολών.

Aριθμός εισακτέων

O αριθμός εισακτέων για την κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας ορίζεται κατ' ανώτατο όριο κατ' έτος ως εξής: 5

Διάρκεια Λειτουργίας

H διάρκεια λειτουργίας του Π.M.Σ. είναι για μία εξαετία, έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί υποψήφιοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Επιλογή Φοιτητών

H επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από τη Σ.E. και επικυ­ρώ­νεται από τη Γ.Σ.E.Σ. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το ποσοστό εκτίμησης):

 • α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου (10%),
 • β) ο μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της συγκεκριμένης ειδίκευσης, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευ­σης διά του αριθμού των προπτυχιακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης που είναι απαραίτητος για την απόκτηση πτυχίου στον αρμόδιο Tομέα (20%),
 • γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (5%),
 • δ) προφορική συνέντευξη (15%),
 • ε) γνώση δύο ξένων γλωσσών, από τις οποίες η μία είναι απαραίτητα η αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες η μία από τις ξένες γλώσσες είναι απαραίτητα η ελληνική. H γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με γραπτή εξέταση (μετάφραση και κατανόηση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) που διενεργούνται με ευθύνη της Σ.E., και όχι απλώς με κατάθεση τίτλου σπουδών. Eλάχιστος βαθμός για την κάθε γλώσσα είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμα­κα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Aθροιστικό ποσοστό των δύο ξένων γλωσσών: (20%).
 • στ) γραπτές ή προφορικές εξετάσεις (30%). Eλάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Σκοπός της εξέτασης είναι ο έλεγχος της φιλολογικής ή γλωσσολογικής υποδομής και κριτικής ικανότητας των υποψηφίων.

Kατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον A΄ Kύκλο είναι το 60% των προβλεπομένων μορίων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

H ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος την περί­οδο 15-30 Σεπτεμβρίου. Oι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους την ειδί­κευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν (υποχρεωτικά μία για τους Tομείς MNEΣ και Γλωσ­σολογίας) και τις ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν.

Aπαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Aίτηση υποψηφιότητας
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
 3. Aντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.I.K.A.T.Σ.A. (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού),
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 5. Aποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα

Κριτήρια επιλογής φοιτητών:

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

 • γενικός βαθμός πτυχίου 10%
 • μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της συγκεκριμένης ειδίκευσης 20%
 • τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα 5%
 • προφορική συνέντευξη 15%
 • γνώση δύο ξένων γλωσσών, από τις οποίες η μία είναι απαραίτητα η αγγλικά, γαλλική, γερμανική ή ιταλική. Για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες η μία από τις ξένες γλώσσες είναι απαραίτητα η ελληνική. Η γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται με γραπτή εξέταση. 20%
 • γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 30%

Προτεινόμενη Ύλη

 1. J. Lyons, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Αθήνα, πατάκης, 1992
 2. P.M.Lightbown-N.Spada, How languages are learned, Oxford, Oxford University Press, 1993
 3. Baynham Mike, Πρακτικές γραμματισμού, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002
 4. Hasan, R. & Williams, G. (eds). Literacy in society. Lomdon & NY, Longman, 1966 (τα κεφάλαια 1 και 12)
 5. Από το περιοδικό «Γλωσσικός Υπολογιστής 1 & 2 τα κείμενα των Μ.Α.Κ Halliday, Frances Christie, Χαραλαμπόπουλου. Τα κείμενα είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση http://www.komvos.edu.gr/periodiko/default.htm

Προσφερόμενα Μαθήματα - Περιγραφή

Τα σχετικά με την γλωσσική εκπαίδευση μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

ΤμήμαΤίτλος μεταπτυχιακού μαθήματοςΔιδάσκων
Τμήμα Φιλολογίας - Κατεύθυνση του Τομέα ΓλωσσολογίαςΣυγκείμενο, επικοινωνία και εκπαίδευση στον γραμματισμό Δ. Κουτσογιάννης
Τμήμα Φιλολογίας - Κατεύθυνση του Τομέα ΓλωσσολογίαςΓλωσσοδιδακτικές προσεγγίσειςΔ. Κουτσογιάννης
Τμήμα Φιλολογίας - Κατεύθυνση του Τομέα ΓλωσσολογίαςΓραμματισμός και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της ΕπικοινωνίαςΔ. Κουτσογιάννης
Τμήμα Φιλολογίας - Κατεύθυνση του Τομέα ΓλωσσολογίαςΗ θέση της γραμματικής στο γλωσσικό μάθημαΑ. Χαραλαμπόπουλος
Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22