Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Βιβλιογραφία

Anderson, A. & T. Lynch. 1988. Listening. Oxford University Press

Bialystok, E. 1981. The role of conscious strategies in second language proficiency. Modern Language Journal, 65: 24-35.

Bialystok, E. 1990. Communication Strategies. UK: Blackwell.

Bremond, C., J. Le Goff, & J.-C. Schmitt. 1982. L'exemplum. Tunhout: Brepols.

Brown., G. & G.,Yule. 1983. Teaching the spoken language. Cambridge University Press.

Browne, A. 2002. A Practical Guide to Teaching Reading in the Early Years. London: Paul Chapman Publishing.

Bygate, M. 1987. Speaking. Oxford University Press.

Canale, M. & M. Swain. 1980. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. AppliedLinguistics, Vol. 1 (1):8-24.

Cohen, A. D. 1998. Strategies in learning and using a second language. London: Longman.

Craven, M. 2004. Listening Extra. A recourse of multi-level skills activities. Cambridge University Press.

Curto, M., Μ.Μ., Morillo & M.M. Teixido. 1995. Escribir y Leer. Vol, I-II-III. Edelvives: MEC.

Foerch, Cl. & G. Kasper. 1992. Plans and strategies in foreign language communication. In Cl. Foerch & G. Kasper (eds), Strategies in Interlanguage Communication. London: Longman, pp. 20-60.

Gammidge, M. 2004. Speaking Extra. Cambridge University Press.

Gee, J.P. 2000. New people in new worlds: networks, the new capitalism and schools. In B. Cope & M. Kalantzis (eds). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge, pp 9-42.

Green, J. M. & R.L. Oxford. 1995. A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOLQuarterly, 29:261-297.

Halliday, M.A.K. 1999. Η γλώσσα και η αναμόρφωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Γλωσσικός υπολογιστής 1. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ. Σελ. 19-32. και http://www.komvos.edu.gr

Harmer, J. 1991. The Practice of English Language Teaching. London: Longman.

Holme, R. 1991. Talking Texts. Longman.

Joëlle, P., D. Dussart, & A. Meunier. 1998. Grammaire pour les textes. 4e. Cycle central des collèges. Nouveauprogramme1998. Bordas.

Kalantzis, M. & Β. Cope. 1997. Πολυγραμματισμοί: επανεξέταση του τι εννοούμε ως γραμματισμό και τι διδάσκουμε ως γραμματισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας πολιτισμικής πολυμορφίας και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Στο Ισχυρές και Ασθενείς γλώσσες στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, Χριστίδης, Α.-Φ. (επιμ.). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 680-695.

McDonough J. & C. Shaw. 1993. Materials and methods in ELT: a teacher's guide. Oxford: Blackwell.

New London Group. 2000. A pedagogy of multiliteracies: designing social futures. In B. Cope & M. Kalantzis (eds). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge. 9-42.

Nunan, D. & L. Miller. (eds). 1995. New ways in teaching listening. TESOL Publications.

O'Malley, J.M., & A. Chamot. 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle.

Poulisse, N., T. Bongaerts, & E. Kellerman. 1990. The Use of Compensatory Startegies by Dutch Learners of English. Dordrecht: FORIS PUBLICATIONS.

Rivers, W. M. & M.S. Temperley, 1978. A practical guide to the teaching of English as a second or foreign language. New York: Oxford University Press.

Rost, M. 1994. Introducing listening. Penguin.

Tarone, E. 1977. Conscious communication strategies in interlanguage. A progress report. In H.D Brown, C.A. Yorio, & R.C. Crymes (eds). On TESOL, 194-203. Washington D.C: TESOL.

Turner, K. 1995. Listening in a foreign languagee - a skill we take for granted? Cilt (Centre for Information on Language Teaching and Research). http://www.scilt.stir.ac.uk/index.htm

Université de Geneve. Faculté de psychologie et des sciences de l'education. 1985. Contributions à la pédagogie du texte. Cahiers de la Section des Sciences de l'Education: Pratiques et théorie.

Ur, P. 1996. A course in language teaching. Practice and theory. Oxford University Press.

Vann, R.J., & R.G. Abraham, 1990. Strategies of unsuccessful language learners. TESOL Quarterly 24:177-198.

Van Ek, J. 1987. Objectives for foreign language learning. Volume II: levels. Strasbourg: Council of Europe.

Weaver, S.J. & A.D. Cohen. 1997. Strategies-based instruction: a teacher-training manual. Minneapolis, MN: Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota.

Wenden, A. & J. Rubin. 1987. Learner Strategies in Language learning. Prentice Hall International (UK).

Wenden, A. 1991. Learner strategies for learner autonomy: planning and implementing learner training for language learners. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

White, G. 1998. Listening. Oxford: Oxford University Press.

Wringe, C. 1988. Understanding educational aims. London: Allen & Unwin.

Αναγνωστόπουλος, Β.Δ. 1996. Η συμμετοχή του παιδιού στην αφήγηση του παππού! Διαβάζω, 363: 99-100.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής Ρόδου. 1999. Λαϊκά παραμύθια και παραμυθάδες της Δωδεκανήσου. Ν. Πολεμικός & Α. Κοντάκος (επιμέλεια). Κ. Μηνάς (πρόλογος - επιμέλεια καταγραφής του ιδιωματικού λόγου), Μ. Καπλάνογλου (εισαγωγή - σχόλια). τ.Α΄. Ρόδος.

Προπ, Β.Γ. 1987. Μορφολογία του παραμυθιού. Παρίση Α. (μετάφραση). Αθήνα: Καρδαμίτσας.

Ροντάρι, Τ. 2003. H γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Σακελλαρίου, Α. 2006. Μια φορά κι έναν καιρό…: Μια διδακτική πρόταση για το παραμύθι βασισμένη στη διαθεματικότητα και τους πολυγραμματισμούς. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 427-437.

Σκούρτου, Ε. 1990. Η δυναμική του προφορικού λόγου και η σημασία του για τον αλφαβητισμό. Αλφαβητισμός και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης. 59-64.

Χατζησαββίδης, Σ. 2003. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών (προετοιμασία του κοινωνικού μέλλοντος των μαθητών). Φιλόλογος, 113: 405-414.

Χατζητάκη-Καψωμένου, Χ. 2002. Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Γ.Μ. Παράσογλου (φιλολογική έκδοση των κειμένων). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].

Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17