Βιβλιογραφία

Λεξικά και Μελέτες Ορολογίας και Δάνειων Λέξεων 

Συνοππτική Παρουσίαση, Βιβλιογραφικά Στοιχεία και Αναλυτική Παρουσίαση 

Παμπούκης Ι.Τ., Τουρκικό λεξιλόγιο της Νέας Ελληνικής, τ. Α΄ (α-κ), Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση (επιμέλεια Κ. Γ. Κασίνη), 1988

1. Χαρακτηριστικά έκδοσης

  • Το γλωσσάριο αποτελείται από 263 σελίδες μικρού σχήματος.
  • Περιλαμβάνει εισαγωγικά α) προλογικό σημείωμα του συγγραφέα (σσ. ια΄-ιστ΄) και β) πίνακα βιβλιογραφίας (σσ. ιζ-μα΄). Στη σ. μγ΄ υπάρχει πίνακας βραχυγραφιών.
  • Οι σελίδες 3-263 περιέχουν τα λήμματα του γλωσσαρίου. Είναι μονόστηλες με κεφαλίδα. Το λήμμα τυπώνεται με έντονους χαρακτήρες.
  • Στο κάθε λήμμα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για την ετυμολογία του από την αντίστοιχη τουρκική λέξη, με ιδιαίτερη σημείωση αν πρόκειται για λέξη περσικής ή αραβικής προέλευσης, το ερμήνευμα ή τα ερμηνεύματα και κατόπιν παράθεμα (με πλάγιους χαρακτήρες) με τη βιβλιογραφική του παραπομπή.

2. Περιεχόμενα - Παρατηρήσεις

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η καταγραφή των δανείων της ελληνικής γλώσσας από την τουρκική διαχρονικά, με περιορισμό στις τουρκικές λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους κατοίκους του σημερινού ελλαδικού χώρου.

2) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εισαγωγή του έργου παρατίθεται κείμενο του συντάκτη του γλωσσαρίου-λεξικού (ο οποίος δεν ευτύχησε να δει τυπωμένο το έργο του) σχετικό με τα βιώματα που τον οδήγησαν στην έρευνα των δάνειων λέξεων της ελληνικής από την τουρκική. Αναφέρονται επίσης στοιχεία για τη μέθοδο της έρευνας («αποδελτίωσα περισσότερ' από χίλια βιβλία, λογοτενικά και ιστορικά, «ελλαδικών» συγγραφέων κατατάσσοντας αλφβητικά όλες τις λέξεις κάθε βιβλίου χωριστά»).

Στο επόμενο τμήμα της εισαγωγής προλογίζει ο επιμελητής της έκδοσης του έργου, αναφέροντας τις προσπάθειες του συγγραφέα για την ολοκλήρωση του έργου που δεν τελεσφόρησαν. Επίσης, κάνει ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι για κάθε τουρκική λέξη αναφέρονται όλες οι μορφές-τύποι που πήρε στην ελληνική γλώσσα. Παρουσιάζει τη βασική δομή κάθε λήμματος και τέλος μας πληροφορεί για τα κατάλοιπα του αρχείου του συγγραφέα, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έκδοση του επόμενου τόμου (λ-ω).

3) ΠΙΝΑΚΕΣ

Στις σελίδες ιζ-μα΄ περιλαμβάνεται βιβλιογραφικός πίνακας αποτελούμενος από μελέτες και κείμενα. Στη σ. μγ΄ υπάρχει πίνακας βραχυγραφιών.

4) ΜΑΚΡΟΔΟΜΗ

Τα λήμματα διαρθρώνονται στο γλωσσάριο αλφαβητικά. Οι σελίδες είναι μονόστηλες.

5) ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ

Το λήμμα ακολουθείται από παύλα, την τουρκική σχετική λέξη, το ερμήνευμα και παράθεμα με παραπομπή.

3. Αξιολογικές Παρατηρήσεις

Πρόκειται για έργο που εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο αρχικά συντάχθηκε, απομονώνοντας τις τουρκικές λέξεις του ελλαδικού χώρου, μέσα από τα κείμενα που αποδελτιώθηκαν. Παρουσιάζει βέβαια το στοιχείο του ανολοκλήρωτου, δεδομένου ότι δε δόθηκε η ευκαιρία να εκδοθεί ο δεύτερος τόμος με τα υπόλοιπα λήμματα ( λ και εξής).

Παρουσίαση: Ανθούλα Ζαγκλαβήρα