Basic Lexicon of Ancient Greek

Go

Search options

 • ΛΗΜΜΑ

  • μέτρον
  • ουσιαστικό
  • -ου
  • τό
 • ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Α. 1. μέτρο, κανόνας, αυτό διά του οποίου μπορεί να μετρηθεί κτ. 2. μονάδα μέτρησης χωρητικότητας στερεών ή υγρών 3. διάστημα μετρημένο ή που μπορεί να μετρηθεί, μέτρο, μήκος, μέγεθος Β. όριο, σύνορο Γ. ο μέσος όρος, η αποφυγή ακροτήτων, η συμμετρία, η ορθή αναλογία, ο κανόνας, ο νόμος, η νόρμα, το μέτρο |ως επίρρημα μέτρῳ ή τῷ μέτρῳ=μέτρια ή με μέτρο Δ. 1. το ποιητικό μέτρο, το μέτρο των στίχων ή συλλαβών στην ποίηση 2. έμμετροι στίχοι, στίχοι |στον πληθ.

  Εμφάνιση/Απόκρυψη Σημασιολογίας

  • Α.
  • 1. μέτρο, κανόνας, αυτό διά του οποίου μπορεί να μετρηθεί κτ.
  • ΟΜ Ιλ 12.422 ἀμφ' οὔροισι δύ' ἀνέρε δηριάασθον μέτρ΄ ἐν χερσὶν ἔχοντες ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ { μαλώνουν δύο άνθρωποι για το σύνορο, στη γραμμή που χωρίζει τα δυο χωράφια, βαστώντας καθένας κι από ένα μέτρο στα χέρια }
  • 2. μονάδα μέτρησης χωρητικότητας στερεών ή υγρών
  • ΟΜ Οδ 2.355 εἴκοσι...μέτρα μυληφάτου ἀλφίτου ἀκτῆς { είκοσι μέτρα από καλό ψιλαλεσμένο αλεύρι }
  • ΗΡ 1.192 ἡ δὲ ἀρτάβη μέτρον ἐὸν Περσικὸν χωρέει μεδίμνου Ἀττικοῦ πλέον χοίνιξι τρισὶ Ἀττικῇσι { η αρτάβη είναι μέτρο περσικό που χωράει έναν αττικό μέδιμνο και τρεις χοίνικες }
  • 3. διάστημα μετρημένο ή που μπορεί να μετρηθεί, μέτρο, μήκος, μέγεθος
  • ΘΟΥΚ 8.95.3 ἀπέχει δὲ μάλιστα ὁ Ὠρωπὸς τῆς τῶν Ἐρετριῶν πόλεως θαλάσσης μέτρον ἑξήκοντα σταδίους { κι απέχει ο Ωρωπός από την πολιτεία της Ερέτριας το πολύ διάστημα εξήντα ναυτικών σταδίων }
  • Β. όριο, σύνορο
  • ΟΜ Οδ 13.100 ἔντοσθεν...μένουσι νῆες ἐΰσσελμοι͵ ὅτ΄ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται
  • ΗΣ Εργ 132 ἀλλ΄ ὅτε...ἥβης μέτρον ἵκοιτο { όταν έφταναν στο κατώφλι της νιότης }
  • Γ. ο μέσος όρος, η αποφυγή ακροτήτων, η συμμετρία, η ορθή αναλογία, ο κανόνας, ο νόμος, η νόρμα, το μέτρο
  • ΗΣ Εργ 719 γλώσσης...πλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον ἰούσης { η γλώσσα έχει μεγάλη χάρη αν είναι μετρημένη }
  • ΠΛ Θεαιτ 183b καὶ οὔπω συγχωροῦμεν αὐτῷ πάντ΄ ἄνδρα πάντων χρημάτων μέτρον εἶναι { και δεν συμφωνούμε ακόμη μαζί του, ότι κάθε άνθρωπος είναι μέτρο όλων των πραγμάτων }
  • ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.3.18 μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ ψυχὴ ἀλλ' ὁ νόμος ἐστίν { τις πράξεις του δεν τις κανονίζει η θέλησή του αλλά ο νόμος }
  • ως επίρρημα μέτρῳ ή τῷ μέτρῳ=μέτρια ή με μέτρο
  • ΕΥΡ Ηρακλ 1251 εἰ μέτρῳ μοχθητέον
  • Δ.
  • 1. το ποιητικό μέτρο, το μέτρο των στίχων ή συλλαβών στην ποίηση
  • ΞΕΝ Απομν 1.2.21 ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανθανομένους
  • ΙΣΟΚΡ 9.10 οἱ μὲν μετὰ μέτρων καὶ ῥυθμῶν ἅπαντα ποιοῦσιν { οι ποιητές γράφουν όλα τα έργα τους με μέτρο και ρυθμό }
  • 2. έμμετροι στίχοι, στίχοι
  • στον πληθ.
  • ΠΛ Λυσ 205a οὔ τι τῶν μέτρων δέομαι ἀκοῦσαι οὐδὲ μέλος εἴ τι πεποίηκας εἰς τὸν νεανίσκον͵ ἀλλὰ τῆς διανοίας
  • ΠΛ Νομ 669d οἱ ποιηταὶ...λόγους ψιλοὺς εἰς μέτρα τιθέντες { οι ποιητές βάζουν λόγια έμμετρα χωρίς μελωδία }
 • ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ

  • < ΜΕΤΡΟΝ >
  • Το θέμα της λ. μέτρον (μέ-) ανάγεται σε ιε. ρίζα. Το δεύτερο τμήμα της λ. είναι το επίθημα -τρον (πβ. κάλυπ-τρον, φύλακ-τρον). Η λ. συσχετίζεται με το σανσκρ. mettam (=μέτρο). Τη λ. δανείστηκε η λατ. (πβ. λατ. metrum) και από αυτή οι άλλες ξένες γλώσσες (πβ. γαλλ. mètre, αγγλ. meter και τα σύνθ. diamètre, géomètre).
 • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ

  • Ο8
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΛΕΞΕΩΝ

  • ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • ουσιαστικά: μετριότης, μετρητής, μέτρησις, μέτρημα 'μετρημένη απόσταση, μερίδιο, δόση', μετρονόμος 'δημόσιος λειτουργός που ελέγχει την ακρίβεια των μέτρων και των σταθμών', μετριοπότης, ἀμετρία 'υπερβολή, ασυμμετρία, δυσαναλογία', ἀγεωμέτρητος, ἀσυμμετρία, γεωμετρία, γεωμέτρης, διάμετρος, ἰσομετρία, συμμέτρησις, συμμετρία
   • ρήματα: μετρέω, μετριάζω 'είμαι μέτριος, φέρομαι με μετριότητα', ἀερομετρέω, ἀναμετρέω, ἀπομετρέω, γεωμετρέω, διαμετρέω, ἐκμετρέω, καταμετρέω, παραμετρέω, συμμετρέω
   • επίθετα: μέτριος, μετρικός, μετρητός, μετρητικός, ἄμετρος, ἀμέτρητος, ἀμετροεπής 'φλύαρος', ἀσύμμετρος, γεωμετρικός, δυσμέτρητος, ἔμμετρος, ἑξάμετρος, εὔμετρος, ἰσομέτρητος, περίμετρος, σύμμετρος, ὑπέρμετρος
   • επιρρήματα: μετρίως, ἐμμέτρως, ἀμέτρως, γεωμετρικῶς
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
   • ουσιαστικά: μετροποιΐα, μετρολογία, μετριοπάθεια, μετριοφροσύνη, μετρίασις, μετριασμός, ἀμετροεπία, ἀναμέτρησις, ἀναμετρητής, ἀντιμέτρησις, ἀπομέτρησις, βουμέτρης, διαμέτρησις, διάμετρον (ουδ.), ἐκμέτρησις, εὐμετρία, ἐπιμέτρησις, ἐπίμετρον, ἑτερομετρία, εὐθυμετρία, κακομετρία, καταμέτρημα, καταμέτρησις, παραμέτρησις, πυρομέτρης, πυρομετρητής, σιτομέτρης, σιτομετρία, σιτομετρικόν, συμμετρότης, ὑπερμετρία, χοινικομέτρης, χωρομέτρης, χωρομετρία
   • ρήματα: μετριεύομαι, μετροποιέω, μετριολογέω 'μιλάω μέτρια', μετριοπαθέω, μετριοφρονέω, ἀντιμετρέω, ἐπιμετρέω, κακομετρέω, περιμετρέω, προσμετρέω, πυρομετρέω, σιτομετρέω, συμμετριάζω, ὑπερμετρέω, χωρομετρέω
   • επίθετα: μετριακός, μετροειδής, μετριολόγος, μετριοπαθής, μετριόφρων, μετριόσιτος, ἀκαταμέτρητος, ἀμέτριος, ἀμετροβαθής, ἀμετρόβιος 'πολύ μακρόβιος', ἀμετρόκακος 'υπερβολικά κακός' , ἀμετροπαθής, ἀμετροπότης, ἀμετρόφωνος, διαμετρητός, διαμετρικός, διάμετρος, δίμετρος, εἰκοσίμετρος, ἐμβαδομετρικός, ἑτερόμετρος, εὐθυμετρικός, ἰσόμετρος, ἰσοπερίμετρος, κακομέτρητος, καταμετρητικός, παραμετρητικός, συμμετρικός
   • επιρρήματα: μετρικῶς, μετρηδόν, μετρήδην, ἀμετρήτως, ἀμετρί, εὐμέτρως, μετριοπαθῶς, συμμετρημένως
  • ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Επιτομή Λεξικού Κριαρά %μετρ%
  • ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
   • μετριοβαρής, μετριοδάπανος, μετριοκατάστατος, μετριοκρατία, μετριολογία, μετριομαθής, μετριόσχημος, μετριοφαγία, μετριοφοβία, μετρονόμιον, μετροταινίαι, μετροφυλλέω, αμετροέπεια, αμετρολογία, αμετροφαγία, βαρομετρικός, βαρόμετρον, βολτάμετρον, βυθομετρήσεις, βυθομετρητής, γωνιομέτρης, γωνιομετρία, γωνιόμετρον, διαμέτρημα, δοσομετρία, επιπεδομέτρησις, επιπεδομετρία, θερμομετρέω, θερμομετρήσεις, θερμομετρικός, θερμομετρογράφος, θερμόμετρον, καταμετρητής, ογκομετρικός, ογκόμετρον, παράμετρος, πιεσίμετρον, σταγονόμετρον, τριγωνομετρέω, τριγωνομετρία, τριγωνομετρικός, συμμέτρημα, συμμετρικώς, ταχύμετρον, υπερμετρικός, υπερμετρωπία, υψομέτρησις, υψομετρία
  • ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
   • Λεξικό Γεωργακά %μετρ%
   • Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής %μετρ%