Concordance to the Anthology of Ancient Greek prose texts

Search options

Results for: "Κ"

2,847 items total [1 - 10]
κ (1)

ΑΡΙΣΤ ΑθΠολ 63.4   καὶ γράμμα | ἓν τῶν στοιχείων μέχρι τοῦ κ· νενέμηνται γὰρ κατὰ φυ|λὰς δέκα μέρη

κἀγαθά (3)

ΛΥΣ 13.95   τῶν ἀνδρῶν καταψη|φίσησθε, οἳ πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς ποιήσαντες διὰ ταῦτα | ὑπὸ τῶν

ΛΥΣ 16.19   | δὲ τῶν τοιούτων ἀμελοῦντες πολλὰ κἀγαθὰ ὑμᾶς εἰσιν | εἰργασμένοι. | Ἤδη δέ

ΛΥΣ 25.4   μηδεμιᾶς αἴτιος γεγενημένος, | πολλὰ δὲ κἀγαθὰ εἰργασμένος τὴν πόλιν καὶ τῷ σώματι |

κἀγαθοί (7)

ΘΟΥΚ 4.40.2   | αἰχμαλώτων εἰ οἱ τεθνεῶτες αὐτῶν καλοὶ κἀγαθοί, ἀπεκρί|νατο αὐτῷ πολλοῦ ἂν ἄξιον

ΙΣΟΚΡ 15.220   μέγιστος, ἢν τῶν μαθη|τῶν τινες καλοὶ κἀγαθοὶ καὶ φρόνιμοι γένωνται καὶ παρὰ | τοῖς

ΞΕΝ Ελλ 2.3.53   ὑμῶν μέντοι, | ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαθοί, θαυμάζω, εἰ μὴ βοηθήσετε | ὑμῖν αὐτοῖς,

ΞΕΝ ΚΠαιδ 7.2.17   μὴ ὅτι θεός, | ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαθοί, ἐπειδὰν γνῶσιν ἀπιστού|μενοι, οὐ

ΞΕΝ Οικ 1.23   πολέμιοι μὲν οὖν ἤδη ὅταν | καλοὶ κἀγαθοὶ ὄντες καταδουλώσωνταί τινας, πολλοὺς

ΠΛ Γοργ 526a   γεγόνασιν, οἶμαι δὲ | καὶ ἔσονται καλοὶ κἀγαθοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως |

ΠΛ Μεν 92e   | ΣΩ. Πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ ἀπὸ τοῦ | αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι,

κἀγαθοῖς (4)

ΙΣΟΚΡ 12.183   καὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ τῆς τοῖς | καλοῖς κἀγαθοῖς τῶν ἀνδρῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς μετ’

ΙΣΟΚΡ 4.78   ἠπίσταντο γὰρ ὅτι τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς | τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν δεήσει πολλῶν

ΙΣΟΚΡ 4.95   ἀλλ’ ὥσπερ τῶν | ἀνδρῶν τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς αἱρετώτερόν ἐστιν καλῶς | ἀποθανεῖν ἢ

ΞΕΝ Ελλ 2.3.12   ἀπὸ | συκοφαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαθοῖς βαρεῖς ὄντας, | συλλαμβάνοντες ὑπῆγον

κἀγαθόν (8)

ΙΣΟΚΡ 15.280   τύχῃ | ῥηθέν, τὸ δὲ δοκεῖν εἶναι καλὸν κἀγαθὸν οὐ μόνον τὸν | λόγον πιστότερον

ΞΕΝ Απομν 1.5.1   Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια καλόν τε κἀγαθὸν ἀνδρὶ κτῆμά | ἐστιν, ἐπισκεψώμεθα εἴ τι

ΞΕΝ ΚΠαιδ 3.3.6   ἀεὶ ἀξιωτάτοις, | νομίζων ὅ τι καλὸν κἀγαθὸν ἔχοι τὸ στράτευμα, τούτοις | ἅπασιν

ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.1.6   εἶπε, Θάρρει, ὦ γύναι· καλὸν μὲν γὰρ κἀγαθὸν ἀκούο|μεν καὶ τὸν σὸν ἄνδρα εἶναι·

ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.5.19   δὲ τιμωροίμεθα, κοινῇ δὲ εἴ τι | καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρποίμεθα, ἐν

ΠΛ Γοργ 518c   ἀνθρώπους, οὐκ ἐπαΐοντας καλὸν κἀγαθὸν | οὐδὲν περὶ αὐτῶν, οἵ, ἂν οὕτω τύχωσιν,

ΠΛ Πρωτ 345e   τοῦτο τὸ ἑκών. ἡγεῖτο γὰρ ἄνδρα καλὸν κἀγαθὸν | πολλάκις αὑτὸν ἐπαναγκάζειν φίλον τινὶ

ΣΟΦ Αντ 671   προστεταγμένον | μένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην. | Ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ

κἀγαθός (8)

ΙΣΟΚΡ 15.278   τοσούτῳ μᾶλλον ἀσκήσει | καλὸς κἀγαθὸς εἶναι καὶ παρὰ τοῖς πολίταις

ΞΕΝ Απομν 1.2.7   | ἀλλὰ φοβοῖτο μὴ ὁ γενόμενος καλὸς κἀγαθὸς τῷ τὰ μέγιστα | εὐεργετήσαντι μὴ τὴν

ΞΕΝ Ελλ 6.1.2   ἐν αὐτῇ τῇ πόλει οὕτως ἐδόκει καλός τε | κἀγαθὸς εἶναι ὥστε καὶ στασιάσαντες οἱ

ΞΕΝ ΚΠαιδ 4.6.3   παίδων. ὃς γὰρ | ἦν μοι μόνος καὶ καλὸς κἀγαθός, ὦ δέσποτα, καὶ ἐμὲ φιλῶν | καὶ τιμῶν

ΠΛ Γοργ 527d   γὰρ δεινὸν πείσῃ, ἐὰν τῷ ὄντι | ᾖς καλὸς κἀγαθός, ἀσκῶν ἀρετήν. κἄπειτα οὕτω κοινῇ |

ΠΛ Πολ 402a   ἀπ’ αὐτῶν καὶ | γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός, τὰ δ’ αἰσχρὰ ψέγοι τ’ ἂν ὀρθῶς | καὶ

ΣΟΦ Φιλ 119   τὸ δρᾶν. | ΟΔ. Σοφός τ’ ἂν αὑτὸς κἀγαθὸς κεκλῇ’ ἅμα. | ΝΕ. Ἴτω· ποήσω,

ΣΟΦ Φιλ 421   στρατῷ. | ΦΙ. Τί δ’; Οὐδ’ ὁ παλαιὸς κἀγαθὸς φίλος τ’ ἐμός, | Νέστωρ ὁ Πύλιος

κἀγαθούς (9)

ΘΟΥΚ 8.48.6   εἶναι· | τούς τε καλοὺς κἀγαθοὺς ὀνομαζομένους οὐκ ἐλάσσω αὐτοὺς |

ΙΣΟΚΡ 8.133   ὀλιγαρχικοὺς δὲ | τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν, γνόντες ὅτι φύσει μὲν |

ΙΣΟΚΡ 9.74   δὲ | ταύτας πρῶτον μὲν εἰδὼς τοὺς καλοὺς κἀγαθοὺς τῶν ἀν|δρῶν οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ κάλλει

ΞΕΝ Απομν 1.2.2   | ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται, καλοὺς κἀγαθοὺς ἔσεσθαι· καίτοι | γε οὐδεπώποτε

ΞΕΝ Απομν 2.9.8   διαφέρεσθαι, ἢ τοὺς μὲν καλοὺς κἀγαθοὺς | ἀδικεῖν πειρώμενον ἐχθροὺς ποιεῖσθαι,

ΞΕΝ Ελλ 2.3.38   δέ γε οὗτοι ἤρξαντο ἄνδρας καλούς τε | κἀγαθοὺς συλλαμβάνειν, ἐκ τούτου κἀγὼ ἠρξάμην

ΞΕΝ Ελλ 2.3.49   ἢ τυραννικοῖς τοὺς | καλούς τε κἀγαθοὺς ἀποστερεῖν πολιτείας ἐπεχείρησα, λέγε· |

ΞΕΝ Ελλ 2.3.15   ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου, τοὺς δὲ καλοὺς κἀγαθοὺς μηδὲν | κακὸν εἰργάζετο, ἐπεὶ καὶ ἐγώ,

ΠΛ Μεν 93c   οὐκ ἂν ἐβουλήθη ἄλλους τέ τινας | καλοὺς κἀγαθοὺς γενέσθαι, μάλιστα δέ που τὸν ὑὸν τὸν |

κἀγαθῷ (1)

ΠΛ Συμπ 222a   ὅσον προσήκει σκοπεῖν | τῷ μέλλοντι καλῷ κἀγαθῷ ἔσεσθαι. | Ταῦτ’ ἐστίν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ

κἀγαθῶν (9)

ΔΗΜ 45.65   τῶν μὲν ἄλλων | πολιτῶν πολλῶν καὶ καλῶν κἀγαθῶν ὄντων μηδενὶ μηδ’ ἐξ | ἴσου χρῆται, τοῖς

ΘΟΥΚ 2.41.4   γενέσθαι, πανταχοῦ δὲ | μνημεῖα κακῶν τε κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ |

ΙΣΟΚΡ 10.8   | ἔχουσί τι λέγειν, περί γε τῶν καλῶν κἀγαθῶν ῥᾳδίως εὐπο|ρήσουσιν. ἐμοὶ δὲ

ΙΣΟΚΡ 15.241   δυναστεύοντας, ὑπὸ δὲ τῶν καλῶν κἀγαθῶν καὶ νοῦν | ἐχόντων ἀπολλυμένους, ὁπόταν

ΙΣΟΚΡ 7.72   γε τούτοις τοὺς | γεγονότας ἐκ καλῶν κἀγαθῶν ἀνδρῶν, καὶ μικρῷ μὲν ὄντας |

ΞΕΝ ΚΠαιδ 1.5.11   ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες | τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔργων, ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὓς |

ΠΛ Μεν 92e   ὅτῳ γὰρ | ἂν ἐντύχῃ Ἀθηναίων τῶν καλῶν κἀγαθῶν, οὐδεὶς ἔστιν ὃς | οὐ βελτίω αὐτὸν

ΠΛ Μεν 93a   παρὰ τῶν προτέρων μαθεῖν, | ὄντων καλῶν κἀγαθῶν· ἢ οὐ δοκοῦσί σοι πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ |

ΣΟΦ Φιλ 1050   εἰμ’ ἐγώ· | χὤπου δικαίων κἀγαθῶν ἀνδρῶν κρίσις, | οὐκ ἂν λάβοις μου

κἀγγύθεν (1)

ΣΟΦ Φιλ 656   ἃ βαστάζω χεροῖν. | ΝΕ. Ἆρ’ ἔστιν ὥστε κἀγγύθεν θέαν λαβεῖν, | καὶ βαστάσαι με

< Previous   [1] 2 3 4 5 ...285   Next >
Go to page:Go