Μτφρ. Α. Τυφλόπουλος – Επιμ. Δ. Ιακώβ. 2006. Στο Ανθολόγιο Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Αφού, λοιπόν, ο Φορμίωνας, Αθηναίοι, έχει προσφέρει τόσες υπηρεσίες τόσο στην πόλη όσο και σε πολλούς από εσάς, δεν έχει βλάψει κανέναν ούτε σε ατομικό ούτε σε δημόσιο επίπεδο, και δεν έχει αδικήσει αυτόν εδώ τον Απολλόδωρο, παρακαλεί και εκλιπαρεί και προβάλει την αξίωση να δικαιωθεί, και μαζί του σας παρακαλούμε και εμείς οι φίλοι του. Πρέπει να ακούσετε και το εξής. Γιατί από τις αναγνώσεις, Αθηναίοι, προκύπτει ότι σας έχει προσφέρει τόσα χρήματα που υπερβαίνουν και τη δική του περιουσία και την περιουσία κάποιου άλλου. Eπιπλέον, ο Φορμίωνας έχει πίστωση σε όσους των ξέρουν και για τόσα και για πολύ περισσότερα χρήματα, μέσω της οποίας παρέχει υπηρεσία και στον εαυτό του και σε εσάς. Αυτά μην τα παραβλέψετε, ούτε να αφήσετε να καταστραφούν από αυτόν τον άθλιο άνθρωπο, ούτε να δημιουργήσετε κακό προηγούμενο, ότι επιτρέπετε στους αδιάντροπους και τους συκοφάντες να παίρνουν την περιουσία όσων κοπιάζουν και ζουν με τη θέλησή τους μια μετρημένη ζωή· γιατί η περιουσία του θα είναι πολύ χρησιμότερη για σας, αν την έχει αυτός. Αφού οι ίδιοι βλέπετε και ακούτε τους μάρτυρες, πώς ο Φορμίωνας συμπεριφέρεται σε όσους τον έχουν ανάγκη. Και τίποτε από αυτά δεν έκανε επειδή ήταν ωφέλιμο από οικονομική άποψη αλλά λόγω γενναιοδωρίας και καλών προθέσεων. Συνεπώς, δεν αξίζει, Αθηναίοι, να εγκαταλείψετε έναν τέτοιο άνθρωπο στο έλεος του Aπολλόδωρου, ούτε να τον λυπηθείτε τότε, όταν δεν θα τον ωφελήσει, αλλά τώρα που είναι στο χέρι σας να τον σώσετε· γιατί εγώ, βέβαια, δεν βλέπω άλλη περίσταση κατά την οποία θα μπορούσε να τον βοηθήσει κανείς περισσότερο. Τα περισσότερα, λοιπόν, από όσα θα πει ο Απολλόδωρος, θεωρήστε ότι είναι λόγια του αέρα και συκοφαντίες, και υποχρεώστε τον να σας αποδείξει είτε ότι ο πατέρας του δεν έκανε αυτήν τη διαθήκη, είτε ότι υπάρχει άλλη μίσθωση από αυτήν που σας παρουσιάζουμε εμείς, είτε ότι δεν τον απήλλαξε από όλες τις κατηγορίες αφού έκανε οικονομικό έλεγχο, τα οποία γνώριζε ο πεθερός του και ο ίδιος συμφώνησε, είτε ότι οι νόμοι επιτρέπουν να υφίσταται δικαστική διαδικασία για ό,τι έχει πραγματοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, ή να αποδείξει ότι ισχύει κάτι από τα παραπάνω. Αν, επειδή του λείπουν οι κατηγορίες, εκτοξεύει ύβρεις και μας δυσφημεί, μην δίνετε σημασία, ούτε οι φωνασκίες και η αδιαντροπιά του να σας παραπλανήσει, αλλά κρατήστε και θυμηθείτε όσα έχετε ακούσει από εμάς. Και αν ενεργήσετε έτσι, και οι ίδιοι θα τιμήσετε τον όρκο σας και αυτόν θα σώσετε, όπως είναι δίκαιο, αφού το αξίζει μα τον Δία και όλους τους θεούς.

Πάρε και διάβασέ τους τον νόμο και αυτές εδώ τις καταθέσεις.

Νόμος. Καταθέσεις

Δεν ξέρω τι παραπάνω πρέπει να πω. Γιατί νομίζω ότι δεν σας διαφεύγει τίποτε από όσα ειπώθηκαν. Χύσε το υπόλοιπο νερό από την κλεψύδρα.

Μτφρ. Κ.Θ. Αραπόπουλος. 1962. Δημοσθένους Ιδιωτικοί Λόγοι. Παραγραφή υπέρ Φορμίωνος, Παραγραφή προς Πανταίνετον, Παραγραφή προς Ναυσίμαχον και Ξενοπείθην. Αρχαίον κείμενον, εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις. Αθήνα: Πάπυρος.

[57] Ενώ λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, ο Φορμίων προσέφερε τόσας υπηρεσίας και εις την πόλιν, και κανείς από σας ουδεμίαν κατηγορίαν δύναται να απευθύνη κατ' αυτού ούτε διά δημοσίαν υπόθεσιν, ούτε δι' ιδιωτικήν, και αυτόν τον ίδιον τον Απολλόδωρον δεν αδικεί, σας παρακαλεί και ικετεύει να τον σώσετε και ημείς οι φίλοι του ενώνομεν τας παρακλήσεις μας με τας παρακλήσεις αυτού. Ακόμη πρέπει και τούτο να ακούσετε σεις. Σύμφωνα με τους αριθμούς που σας ανεγνώσθησαν, θα είχε περιουσίαν όσην ούτε ούτος ούτε άλλος κανείς κατέχει. Τόσον μεγάλη εν τούτοις είναι η πίστωσις που δίδουν εις τον Φορμίωνα όσοι τον γνωρίζουν, ώστε να δυνηθή να εύρη τόσα κεφάλαια και ακόμη περισσότερα τούτων, από τα οποία και αυτός θα ωφεληθή και εις σας θα φανή χρήσιμος. [58] Μη εγκαταλείψετε λοιπόν τας ελπίδας ταύτας, μηδέ να επιτρέψετε να ανατραπούν από τον μιαρόν τούτον άνθρωπον και μη δώσετε το αισχρόν τούτο παράδειγμα, ότι η αναίδεια και συκοφαντία με την βοήθειάν σας δύνανται να εισβάλουν εις τας περιουσίας εκείνων, οι οποίοι τας απέκτησαν με δραστηριότητα και σύνεσιν· διότι η περιουσία του Φορμίωνος θα σας είναι χρησιμωτέρα, όταν την έχη ούτος, από την περιουσίαν παντός άλλου. Διότι βλέπετε σεις οι ίδιοι και ηκούσατε από τους μάρτυρας πόσον εξυπηρετεί εκείνους, οι οποίοι προσφεύγουν εις αυτόν. [59] Και όλας αυτάς τας υπηρεσίας προσέφερεν όχι προς το συμφέρον της περιουσίας του, αλλά από την γενναιοδωρίαν του και την καλωσύνην του. Δεν είναι λοιπόν δίκαιον, άνδρες Αθηναίοι, τον τοιούτον άνθρωπον να αφήσετε εις την διάθεσιν του Απολλοδώρου, ούτε τότε να δεικνύεσθε εύσπλαγχνοι προς αυτόν, ότε δεν θα υπάρχη κανέν όφελος δι' αυτόν, αλλά τώρα να τον σώσετε, οπότε η σωτηρία του είναι εις τας χείρας σας· διότι εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω καμμίαν άλλην ευκαιρίαν κατά την οποίαν θα ηδύνατο τις καλύτερον να τον βοηθήση. [60] Τα μεν λοιπόν περισσότερα, από όσα θα είπη ο Απολλόδωρος, να νομίσετε, ότι είναι φλυαρίαι και συκοφαντίαι, διατάξατε δε αυτόν να αποδείξη ή ότι ο πατήρ του δεν έκαμε την διαθήκην που ανεφέρθη ή ότι υπάρχει άλλη συμφωνία μισθώσεως εκτός εκείνης, την οποίαν ημείς ανεφέραμεν, ή ότι δεν έδωσε πλήρη απαλλαγήν εις τον Φορμίωνα μετά τον κανονισμόν των λογαριασμών και σύμφωνα προς την απόφασιν του πενθερού του, την οποίαν και ο ίδιος παρεδέχθη, ή ότι οι νόμοι επιτρέπουν να εγείρωνται αγωγαί δι' όσα ετακτοποιήθησαν κατόπιν συμφωνίας και δίδουν το δικαίωμα της αποδείξεως εις παρομοίας περιστάσεις. [61] Εάν δε δεν δύναται να φέρη πραγματικάς δικαιολογίας και καταφεύγη εις ψευδείς κατηγορίας και κακολογίας, μη τον ακούετε, ούτε να σας εξαπατήσουν οι κραυγαί του και η αναίδειά του, αλλά προφυλαχθήτε και έχετε εις τον νουν σας όσα ηκούσατε. Και αν πράττετε ταύτα και σεις οι ίδιοι θα τηρήσετε τον όρκον σας και τούτον δικαίως θα σώσετε, ο οποίος, μα τον Δία και τους θεούς όλους, αξίζει να σωθή.