Μτφρ. Ε.Κ. Βενιζέλος. [1940] 1960. Θουκυδίδου Ιστορίαι. Ι–ΙΙ. 2η έκδ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. (1η έκδ. Οξφόρδη: Οxford University Press).

[8.55.1] Ο Λέων, εξ άλλου, και ο Διομέδων, οι οποίοι είχαν ήδη φθάσει, διαρκούντος του αυτού χειμώνος, προς ανάληψιν της διοικήσεως του Αθηναϊκού στόλου, προέβησαν εις επίθεσιν κατά της Ρόδου. Και τον μεν στόλον των Πελοποννησίων ευρήκαν ανειλκυσμένον εις την παραλίαν του λιμένος, ενεργήσαντες όμως απόβασιν και νικήσαντες εις μάχην τους προσδραμόντας προς απόκρουσίν των Ροδίους, επέστρεψαν εις την Χάλκην, την οποίαν, κατά προτίμησιν της Κω, εχρησιμοποίουν του λοιπού ως ορμητήριον των κατά της Ρόδου επιχειρήσεών των, διότι απ' εκεί ημπορούσαν να επιτηρούν καλλίτερα τας κινήσεις του Πελοποννησιακού στόλου.

[8.55.2] Εν τω μεταξύ, ήλθεν εις Ρόδον ο Λάκων Ξενοφαντίδας, τον οποίον έστειλεν ο Πεδάριτος εκ Χίου, δια ν' αναγγείλη, ότι το φρούριον, τοοποίον κατεσκεύαζαν οι Αθηναίοι εις το Δελφίνιον, ήτον ήδη εντελώς έτοιμον, και ότι, εάν δεν έλθη ολόκληρος ο στόλος προς βοήθειαν, η Χίος θα χαθή δι' αυτούς. Οι Πελοποννήσιοι απεφάσισαν να έλθουν εις βοήθειαν. [8.55.3] Αλλά πριν ακόμη έλθουν, ο Πεδάριτος, τεθείς ο ίδιος επί κεφαλής των μισθοφόρων και ολοκλήρου του Χιακού στρατού, επετέθη κατά του οχυρώματος, το οποίον επροστάτευε το ορμητήριον του Αθηναϊκού στόλου, και καταλαβών μέρος αυτού, έγινε κύριος μερικών πλοίων, τα οποία ήσαν ανειλκυσμένα εις την ξηράν. Αλλ' οι Αθηναίοι αντεπεξήλθαν, και αφού έτρεψαν πρώτον εις φυγήν τους Χίους, ενίκησαν και το υπόλοιπον του στρατού του Πεδαρίτου. Κατά την μάχην εφονεύθη και ο ίδιος ο Πεδάριτος και πολλοί Χίοι και εκυριεύθησαν υπό των Αθηναίων πολλά όπλα.

Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962. Θουκυδίδου Ιστορία. Πρόλογος, μετάφραση, σχόλια. Εισαγωγή: Ι.Θ. Κακριδής. Ι–IV. Αθήνα: Γκοβόστης.

[8.55.1] Τον ίδιο χειμώνα ο Λέων κι ο Διομέδων, που είχαν κι όλας φτάσει κι αναλάβει την αρχηγία στα καράβια, έκαναν επίθεση με το ναυτικό ενάντια στη Ρόδο. Και βρήκαν τα καράβια των Πελοποννησίων τραβηγμένα στη στεριά, και κάνοντας απόβαση νίκησαν σε μάχη τους Ροδίους που πρόστρεξαν να τους αποκρούσουν· κ' ύστερα ξαναγύρισαν στη Χάλκη κ' έκαναν από δω κ' εμπρός τον πόλεμο από κει μάλλον παρά από την Κω· γιατί ήταν πιο εύκολο να παραφυλάγουν από κει αν σήκωνε άγκυρα για πουθενά ο στόλος των Πελοποννησίων.

[8.55.2] Στη Ρόδο ήρθε τότε κι ο Ξενοφαντίδας ο Σπαρτιάτης από τον Πεδάριτο στη Χίο, και τους είπε πως το τείχος των Αθηναίων είχε κι όλας συμπληρωθεί και πως αν δεν πάνε αυτοί να τους ενισχύσουν μ' όλα τους τα καράβια, θα τους φύγει από τα χέρια η κατάσταση στη Χίο. Σκόπευαν λοιπόν αυτοί να στείλουν ενισχύσεις. [8.55.3] Στο μεταξύ ο Πεδάριτος ο ίδιος, παίρνοντας μαζί του τους μισθοφόρους που εξουσίαζε κι όλους τους ένοπλους Χιώτες, πήγε και χτύπησε το περιτείχισμα που είχανε στήσει οι Αθηναίοι γύρω στα καράβια και κυρίεψε ένα μικρό του μέρος κ' έπιασε μερικά από τ' Αθηναϊκά καράβια που ήταν τραβηγμένα στη στεριά. Μα όταν πρόστρεξαν οι Αθηναίοι τους ανάγκασαν να υποχωρήσουνε βιαστικά, και νίκησαν πρώτα τους Χιώτες, κ' ύστερα και τον άλλο στρατό γύρω στον Πεδάριτο. Και σκοτώθηκε κι αυτός και πολλοί Χιώτες, κ' οι Αθηναίοι πήρανε λάφυρα πολλά όπλα.