Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§9.0. Οι προτάσεις διαιρούνται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: ως προς τη δομή τους, ως προς το ποιόν τους, ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη σχέση τους με τις άλλες προτάσεις.

• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι απλές, σύνθετες, ελλειπτικές καιεπαυξημένες προτάσεις.

• Ως προς το ποιόν τους διαχωρίζονται σε καταφατικές και αρνητικές ή αποφατικές. Οι καταφατικές προτάσεις δεν περιέχουν άρνηση που να αποδίδεται στο ρήμα (λ.χ. ΙΣΟΚΡ 21.9 <οὗτος> φίλους πολλοὺς κέκτηται || αυτός έχει αποκτήσει πολλούς φίλους), ενώ οι αρνητικές έχουν άρνηση που αποδίδεται σε αυτό (λ.χ. ΙΣΟΚΡ 21.10 Νικίας μὲν συκοφαντεῖν ἐπιθυμῶν οὐκ ἂν ἐπὶ τοῦτον ἦλθεν || αν ο Νικίας είχε επιθυμήσει να κερδίσει χρήματα συκοφαντώντας, δεν θα είχε κινηθεί εναντίον του).

• Ως προς το περιεχόμενό τους οι προτάσεις κατατάσσονται σε: α. προτάσεις κρίσεως β. προτάσεις επιθυμίας γ. ερωτηματικές προτάσεις και δ. επιφωνηματικές προτάσεις.

• Ως προς τη σχέση τους με τις άλλες προτάσεις διαιρούνται σε κύριες ή ανεξάρτητες προτάσεις και σε δευτερεύουσες ή εξαρτημένες.

Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18