Βιβλιογραφία

Ξυδόπουλος, Γ. 2008. Λεξικολογία. Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκης.
Πετρούνιας Ευ. 1996. Γλωσσικές σχέσεις Ελλάδας και Δύσης. Στο Η ελληνική γλώσσα, 37-40. Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πετρούνιας Ευ. 2002. Νεοελληνική Γραμματική και Συγκριτική Ανάλυση. Μέρος Α’: Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.