Βιβλιογραφία

Αρχάκης, Α. [2005] 2011. Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης.

Βακιρτζή, Λ. 1998. Κειμενική «συναγωγή» και «συγκροτημένο-συνεκτικό» κείμενο. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Beaugrande, R. & W. Dressler. 1981. Introduction to Textlinguistics. Λονδίνο: Longman.

Γεωργακοπούλου, Α. & Δ. Γούτσος. 2011. Κείμενο και επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης.

Cook, G. 1989. Discourse. Οξφόρδη: Oxford University Press.

Halliday, M.A.K. & R. Hasan. 1976. Cohesion in English. Λονδίνο: Longman.

Renkema, J. 1993. Discourse Studies: An Introductory Textbook. Amsterdam: Benjamins Publishing Company.

Sifianou, M. 2006. Discourse Analysis: An Introduction. Αθήνα: Hillside Press.