Τι μάθαμε για τη συνοχή

·         Η συνοχή αποτελεί ένα από τα κριτήρια κειμενικότητας, συμβάλλει δηλ. στην αναγνώριση μιας ενότητας λόγου ως κειμένου.

·         Αφορά τη σχέση εξάρτησης μεταξύ δύο στοιχείων. Με άλλα λόγια, για να ερμηνεύσουμε το ένα πρέπει να ανατρέξουμε στο άλλο.

·         Τα στοιχεία αυτά συσχετίζονται μέσω συγκεκριμένων συνοχικών δεσμών:  της αναφοράς, της υποκατάστασης, της έλλειψης, της συνδετικότητας/ σύζευξης και των λεξικών/ σημασιολογικών σχέσεων.