Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ωδή εννάτη
[IX]
Εις Ελευθερίαν

α΄

Δυστυχισμένα πλάσματα της πλέον δυστυχισμένης φύσεως, τελειώνομεν ένα θρήνον και εις άλλον 5 πέφτομεν πάλιν.

β΄

Ημείς κατεδικάσθημεν άθλιοι, κοπιασμένοι, πάντα να κατατρέχομεν, αλλά ποτέ δεν φθάνομεν 10 την ευτυχίαν.

γ΄

Ίσως (αν δεν με τρέφει ματαία ελπίς) ευρίσκεται μετά τον θάνατόν μου γλυκυτέρα ζωή 15 και με προσμένει.

δ΄

Όμως, διατί έαν έσπειρε παντού εις την οικουμένην την χαράν με την θλίψιν του επουρανίου πατρός 20 το δίκαιον χέρι·

ε΄

Διατί κι εδώ όπου μ’ έρριψεν εις την αέριον σφαίραν, μίαν να μην εύρω τρέχουσαν διά με, μόνην μίαν βρύσιν 25 παρηγορίας;

ς΄

Βρύσιν! – Και τα θαυμάσια της Αρετής αέναα νερά δεν βλέπω; Χύνονται ποταμηδόν τριγύρω μου, 30 την γην σκεπάζουν.

ζ΄

Ω θνητοί, ποτισθείτε. Έαν το θείον πίετε ρεύμα, ο πόνος με δάκρυα την τράπεζαν, το στρώμα σας 35 ας βρέξει τότε.

η΄

Ας έλθει τότε, ας έλθει να σας περικυκλώσει με σκοτεινά, βρονταία, πεπυκνωμένα σύννεφα 40 η δυστυχία.

θ΄

Μία δύναμις ουράνιος εις την ψυχήν σας δίδει πτερά ελαφρά, και υψώνεται λαμπρόν το μέτωπόν σας 45 υπέρ την νύκτα.

ι΄

Από τα ολύμπια δώματα δροσερόν καταβαίνει χαράς, ελαίου φύσημα, και στεγνώνει τα δάκρυα, 50 τον ίδρωτά σας.

ια΄

Εκεί όπου επατήσατε ιδού οι καρποί φυτρώνουν, και τ’ άνθη ιδού σκορπίζουσι τα κύματα ευτυχή 55 της μυρωδίας.

ιβ΄

Της Φιλίας οι Χάριτες, και του Υμεναίου, συμπλέκουσι χορών πλουσίους στεφάνους· βωμόν έχουν τον θρόνον σας 60 και τον δοξάζουν.

ιγ΄

Αν εις δικαίους έλθητε πολέμους, ή ένα μνήμα, μνήμα τίμιον ευρίσκετε, ή των θριάμβων τ’ άσματα, 65 και τα κλωνάρια.

ιδ΄

Τα πολύχρυσα πέπλα, και τ’ αρώματα ο Πλούτος, γλυκύ η Σοφία το φίλημα σας χαρίζει έαν είναι 70 με σας η ειρήνη.

ιε΄

Ω Αρετή! πολύτιμος θεά, συ ηγάπας πάλαι τον Κιθαιρώνα, σήμερον την γην μη παραιτήσεις, 75 την πατρικήν μου.