Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ωδή εβδόμη
[VII]
Εις Πάργαν 

α΄

Σοβαρόν, υψηλόν δώσε τόνον ω Λύρα· λάβε αστραπήν, και ήθος λάβε νοός, υμνούμεν 5 ένδοξον έργον.

β΄

Διαπρεπή οι αθάνατοι έδωσαν των ανθρώπων και ατίμητα δώρα· αγάπην, αρετήν, 10 εύσπλαγχνον στήθος.

γ΄

Αλλά και φρενών πτέρωμα· όπως, όταν η τύχη εις τα κρημνά του βίου της αμάξης πλαγίαν 15 την ορμήν φέρει·

δ΄

Ημείς, ως τας κλαγγάς εις τα σύννεφα αφήνει ο μέγας αετός και εις τα βαθέα λαγκάδια 20 αφρούς και βράχους·

ε΄

Ομοίως υπερπετάξαντες, μακράν οπίσω ιδώμεν την οργήν των τροχών από τυφλάς ηνίας 25 διασυρομένων.

ς΄

Ως αγλαά τοσαύτα δώρα δοξολογούνται, αλλά πολύ αγλαότερον ο νους οπού αποφεύγει 30 την δουλοσύνην.

ζ΄

Υποκυμαινομένους δασέας ελαιώνας η Πάργα υψηλοκάρηνος βλέπει· και αυτήν ο Άρης 35 υπερεφίλει.

η΄

Αλλά μόλις η χάλαζα έπαυε του πολέμου, και συ Δάματρα εχάριζες τον δαψιλήν χρυσόν, 40 πόθος Ζεφύρων.

θ΄

Έχεον πολυάριθμα μελισσών έθνη οι σίμβλοι της Πάργας, βομβηδόν εις τον πολύν επέταον 45 καρπόν λυαίον.

ι΄

Καλός, γλυκύς ο αέρας οπού πρώτον επίναμεν, και η θρέπτειρα γη από τον ίδρωτά μας 50 πεποτισμένη.

ια΄

Όμως διά ποίον οι δούλοι πίνουσι τον αέρα; κεντάουσι το άροτρον και πολύν στάζουν κόπον 55 όμως διά ποίον;

ιβ΄

Ψυχή ανδρική απορρίπτει φρόνημα χαμερπές· από το αμβροσίοδμον στόμα των αιωνίων 60 η γνώμη ρέει.

ιγ΄

Των πολλών τα συμπόσια ο στίχος επιτρέχει· βραχυχρόνιος ηχώ την σιγήν δεν ετάραξε 65 της δουλοσύνης.

ιδ΄

Σεις μόνοι οπού εκλαδεύατε την Παργινήν ελαίαν, σεις από τον αθάνατον λόγον μόνον ετράφητε, 70 εσείς ω ανδρείοι.

ιε΄

Τα συνήθη χωράφια αφήνοντες εφύγατε τον ζυγόν, προτιμώντες την πικράν ξενιτείαν 75 και την πενίαν.

ις΄

Πλην, της επιστροφής εχάραξεν η ημέρα. Πάντοτε οι επουράνιοι μεγαλόθυμον γένος 80 υπερασπίζουν.

ιζ΄

Εκεί οπού εκαύσατε, (ελληνική φροντίδα!) των προγόνων τα λείψανα, πάλιν οι πρόνοοι χείρες 85 εκεί σάς φέρνουν.