Εξώφυλλο

Εργαλεία

Κατάλογος ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής

του John J. Bodoh

Αποτελέσματα για: "Α"

Βρέθηκαν 6.604 ρηματικοί τύποι [1 - 20]
1
3, ἀ, ἀ, σε λήμματα πλήρους μορφής [Ένα γράμμα μόνο του ποτέ δεν παρατίθεται ως λήμμα βραχείας μορφής, έστω και αν οι κτλξ. βρίσκονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ.]
ἀασ2
αόρ. ρ. ἀάω [συχν. ενεργ. & μέσ., αλλά => & ἄασον]
ἀασθ
αόρ. παθ. ρ. ἀάω
ἄασον
αόρ. ενεργ. πρ., 2ο εν. ρ. ἄω (Γ) (Κό. Σμ. 13.236) [=> & ἀασ2]
ἄαται
Επκ. ενστ. μέσ. ορ., 3ο εν. ρ. ἄω (Γ) (Ησδ. Ἀσπ. 101)
ἀᾶται
Επκ. ενστ. μέσ. [ενεργ. σημ.] ορ., 3ο εν. ρ. ἀάω (Ἰλ. 19.91, 129) [μόνος τ. εκτός του αόρ.]
ἀϜατᾶται ή ἀϜάταται
πρκ. παθ., 3ο εν. ρ. ἀτάομαι (GDI 4564 = Schw. 51) [=> σημείωση στο GDI]
]άβαις
Λεσβ. ενστ. ενεργ. μτχ., αρ. ον. εν. ενός σύνθ. ρ. ἡβάω (Αλκ. 73.9 L‒P) [ενδεχ. συνάβαις]
ἀβάκησαν
αόρ. ενεργ. ορ., 3ο πλ. ρ. ἀβακέω (Ὀδ. 4.249) [ο μόνος τ. που απαντά]
ἀβάσομεν
Λεσβ. ἡβήσομεν (πιθ. Αλκ. 38.11 L‒P)
ἀβατωθ
αόρ. παθ. ρ. ἀβατόομαι
ἀβλεπτηθ
αόρ. παθ. ρ. ἀβλεπτέω
ἀβολ
ενστ. ρ. ἀβολέω, Επκ. ἀντιβολέω
ἀβροτάξομεν
Επκ. αόρ.1 ενεργ. υπ., 1ο πλ. ρ. ἀβροτάζω (Ἰλ. 10.65)
ἁβρύναις
αόρ.1 ενεργ. ευκτ., 2ο εν. ρ. ἁβρύνω (Παλ. Ἀνθ. 6.281)
ἀγ1
ενστ. ρ. ἄγω [=> & ἄγοντι]
ἀγ3
Επκ., Αιολ. & Δωρ. πρτ. ρ. ἄγω [=> & ἄγεν]
ἀγ
=> ἀγώμενος & ἀγᾶ
ἀγ
ενστ. απθ. ρ. ἄγαμαι
ἀγ
Επκ. πρτ. ρ. ἄγαμαι: − · ἄγη (=> λ.): < ἄγνυμι