Ο Αγαμέμνονας για τον Ιδομενέα

Άμα τους είδ΄ εχάρηκεν ο κραταιός Ατρείδης,

κι εγλυκομίλησεν ευθύς προς τον Ιδομενέα:

« Των ιππομάχων Δαναών τιμώ σε Ιδομενέα,

εξόχως και στον πόλεμον και σ΄ ό,τι άλλο ακόμη˙

και στο τραπέζι που εκλεκτό κρασί και πυρωμένο

εις τον κρατήρα συγκερνούν οι πρώτοι πολεμάρχοι

οι ανδρειωμένοι Αχαιοί το πίνουν μετρημένο

καθένας, αλλά πάντοτε συ έχεις το ποτήρι

γεμάτο εμπρός ως το χω εγώ, να πίνεις όταν θέλεις·

αλλ΄ όρμησε στον πόλεμον και δείξου ως ήσουν πρώτα »

(Ιλ. Δ 255-264, μετ. Ι. Πολυλάς)