Εξώφυλλο

Ανθολογία Επιγραφών

Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων

του Άγγελου Π. Ματθαίου

64. Ενεπίγραφο ανάγλυφο Θασιακού μαρμάρου.

Βρέθηκε στην αρχαία πόλη της Θάσου. Στο ανάγλυφο παριστάνονται ο Απόλλων, ο Ερμής, οι Νύμφες και οι Χάριτες. Το μνημείο μεταφέρθηκε στο Παρίσι και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου.

Έκδ. IG XII 8, 358. L. H. Jeffery, The Local Scripts of Αrchaic Greece, Οxford 1961, Τhasos 70, σελ. 302, 308, πίν. 58.

475-465(;) αι. π.Χ.

Νύμφηισιν κἀπόλλωνι Νυμφηγέτηι θῆλυ καὶ ἄρσ-

εν ἃμ βόληι προσέρδεν· ὄϊν οὐ θέμις οὐδὲ χοῖρον.

οὐ παιωνίζεται.

 

(Φιλ. μεταγρ.) Νύμφηισιν κἀπόλλωνι Νυμφηγέτῃ θῆλυ καὶ ἄρσ|εν ἃμ βούλῃ προσέρδειν· οἶν οὐ θέμις οὐδὲ χοῖρον.| οὐ παιωνίζεται.

Στις Νύμφες και στον Απόλλωνα Νυμφηγέτη μπορείς να θυσιάζεις, εάν θέλεις, είτε αρσενικό είτε θηλυκό ζώο· πρόβατο και χοίρο δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται ο παιάνας.

 

κἀπόλλωνι (κράση) = καὶ Ἀπόλλωνι. | ἃμ = ἃ ἅν.