Υψηλή αντίθεση

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό: Απώλεια ακοής - Προσαρμογή παλλινοστούντες Α

Εισαγωγικά

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε άτομα με αναπηρίες» που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με ομάδα στόχο τα άτομα με αναπηρία της ακοής. Πραγματεύεται την καταγραφή τεκμηριωμένων μετατροπών που πρέπει να γίνουν στο βιβλίο «Νέα ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους, Επίπεδο Α» που αφορούν τη γλωσσική εκπαίδευση των ατόμων με κώφωση και αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μοντέλου προσέγγισης για τη διδασκαλία της ελληνικής στις εκπαιδευτικές μονάδες. Συγκεκριμένα, στην ανάλυση, υποδεικνύεται το σημείο της άσκησης όπου πρέπει να γίνει η προτεινόμενη αλλαγή. Στη συνέχεια, αναφέρεται αν πρέπει να γίνει αλλαγή ή αφαίρεση της άσκησης. Αν πρέπει να γίνει μετατροπή, αναφέρεται ο τρόπος της μετατροπής, ενώ τέλος, αναφέρεται η τεκμηρίωση, δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να γίνει η προτεινόμενη μετατροπή.

comments powered by Disqus