Υψηλή αντίθεση

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο

Στο πλαίσιο της μελέτης της πλέον πρόσφατης βιβλιογραφίας και με βάση τη διδακτική τους εμπειρία, οι συνεργάτες οργάνωσαν ένα συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη/δεύτερη γλώσσα. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά τις βασικές αρχές διδασκαλίας σε μαθητές με αναπηρία και επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τη γλώσσα. Επιπλέον, παρουσιάζονται γλωσσάρια βασικών όρων για κάθε αναπηρία.

35 εγγραφές [1 - 10]

Απώλεια όρασης
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Γλωσσάρι
 

Γλωσσάρι όρων για την απώλεια όρασης

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εισαγωγή
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εισαγωγή
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Θεωρητικό πλαίσιο
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Θεωρητικό πλαίσιο
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Διδακτικό πλαίσιο
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Διδακτικό πλαίσιο
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Διδακτικές μέθοδοι
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Διδακτικές μέθοδοι
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Ανάγνωση - γραπτός λόγος
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Ανάγνωση - γραπτός λόγος
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εκπαίδευση κωφών
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εκπαίδευση κωφών
Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Νοηματική - προφορικός λόγος
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Νοηματική - προφορικός λόγος
Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Αυτισμός
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Αυτισμός
Περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες
Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εισαγωγή
 

Μελέτες και μεθοδολογικό πλαίσιο: Εισαγωγή
Περισσότερα