Υψηλή αντίθεση

Διδακτικές προτάσεις και σενάρια

Βάσει των προσαρμογών στο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής σε μαθητές με αναπηρία, έχουν εκπονηθεί ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις και σενάρια για να βοηθήσουν την αξιοποίηση του υλικού από τους διδάσκοντες. Τα εν λόγω σενάρια έχουν πιλοτικά εφαρμοσθεί στο κοινό-στόχος των μαθητών με προβλήματα όρασης, ακοής και μάθησης και έχουν συνταχθεί από τους ειδικούς συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ).

21 εγγραφές [1 - 10]

Απώλεια όρασης | Α2 - Βασική γνώση
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Μιλάω για το χρόνο και την καθημερινότητά μου
 

Στο πρώτο διδακτικό σενάριο που ακολουθεί το κοινό–στόχος είναι έφηβοι ή ενήλικες με απώλεια όρασης Α΄ Επιπέδου (Α2) ψευδοαρχάριοι παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά και να αποκτήσουν σε ύστερο χρόνο το …

Περισσότερα

Απώλεια όρασης | Β2 - Καλή γνώση
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Πάμε για ψώνια;
 

Στο δεύτερο διδακτικό σενάριο το κοινό-στόχος είναι έφηβοι ή ενήλικες με απώλεια όρασης Β` Επιπέδου (Β2) παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά και να αποκτήσουν σε ύστερο χρόνο το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. …

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Διδακτικά Σενάρια Αστερίας 4
 

Διδακτικό σενάριο από τη σειρά ΑΣΤΕΡΙΑΣ, τόμος 4ος

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Διδακτικά Σενάρια Τατσοπούλου
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της Πράξης «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Λεξικολογικές Ασκήσεις Τατσοπούλου
 

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Πιλοτική Εφαρμογή Τατσοπούλου
 

Πιλοτική Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Υλικού (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

Περισσότερα

Απώλεια ακοής
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Πιλοτική Εφαρμογή Ξουβερούδη
 

Περισσότερα

Απώλεια ακοής | Α2 - Βασική γνώση
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Διδακτικά Σενάρια Παλλινοστούντες
 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια που ακολουθούν

Περισσότερα

Απώλεια όρασης
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Διδακτικά Σενάρια Παλλινοστούντες Α+Β
 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την εκπόνηση δύο διδακτικών σεναρίων πάνω

Περισσότερα

Απώλεια όρασης
Διδακτικές προτάσεις και σενάρια: Προσαρμογή Αστερίας 2
 

Το παρόν σύγγραμμα αφορά την εκπόνηση διδακτικών σεναρίων πάνω σε επιλεγμένη ενότητα του διδακτικού εγχειριδίου Αστερίας 2

Περισσότερα